Żydzi z Narewki. Pamięć o życiu i zagładzie.

Kalendarium:
  • 1996 - Prace renowacyjne na cmentarzu żydowskim z grup± młodzieży w Narewce, we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami w Polsce. Uporz±dkowanie i ustawienie macew, zainteresowanie lokalnego radia i TV kirkutem.

  • 1998 - Udokumentowanie relacji ¶wiadków holokaustu z powiatów: hajnowskiego i bielskiego na zlecenie Ambasady Izrela w Polsce. (dyplom uznania nadany przez państwo Izrael dla mgr Katarzyny Bielawskiej)

  • 1999 - Realizacja filmu dokumentalnego TVP Białystok pt. "¦niła mi się Hana" w reż. Mikołaja Wawrzeniuka - II nagroda na III Międzynarodowym Festiwalu Telewizyjnych Filmów i Programów Etnicznych "At home", Kraków 1999. Film powstał na podstawie relacji zebranych przez mgr Katarzynę Bielawsk± - opowie¶ci jej dziadka Aleksandra Romańczuka oraz innych ¶wiadków holokaustu.

  • Projekt "Atlantyda" inicjatywa kapita Służby Więziennej Artura Cyruka - prace porz±dkowe na terenie cmentarza żydowskiego. Prace wykonuj± skazani z Aresztu ¦ledczego w Hajnówce, zgodnie z tradycj± żydowsk± i pod nadzorem Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy w Warszawie. Dzięki współpracy z Gmin± Wyznaniowa Żydowsk±, aresztanci wysłuchali wykładu p. Aleksandra W±sowicza na temat kultury i religii żydowskiej. W lipcu 2006. za restaurację cmentarza kpt Artur Cyruk został nagrodzony dyplomem Ambasady Izraela.

  • 2007 - Program edukacyjny "Przywróćmy Pamięć" (edycja 2006-2007, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego) realizowany przez Zespół Szkół w Narewce. Zajęcia prowadziła mgr Katarzyna Bielawska. W ramach wyróżnienia projektu uczniowie uczestniczyli w podsumowaniu projektów w synagodze Nożyków W Warszawie.

  • 2011 - Strona internetowa "JewishGen KehilaLinks", po¶więcona potomkom Żydów z Narewki.

  • 2011 i 2013 - Wizyty uczniów z Izraela w Narewce. Spotkania odbywaj± się co dwa lata z inicjatywy izraelskiego nauczyciela Israela Birenbauma, który przyjeżdżaj±±±±±±±±±±±±±±c do Polski w ramach Marszu Żywych wraz z uczniami i opiekunami odwiedza również Narewkę, sk±d pochodz± jego korzenie. Podczas wizyt maj± miejsce spotkania integracyjne z miejscowymi uczniami oraz zwiedzanie Narewki ¶ladami ojca i dziadka Israela Birenbauma.

  • 2014 - Żydowska historia Narewki - Questing - gra terenowa. Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Hajnówce. [więcej:]

  • 15 sierpnia 2015. 74 rocznica zagłady narewkowskich Żydów.

  • corocznie 1 listopada z inicjatywy pani Katarzyna Rejent, pracownicy ¶wietlicy w szkole w Narewce dzieci szkolne sprzątają groby, w tym zbiorow± mogiłę pomordowanych Żydów.