Benedykt XVI na 40-lecie "Nostra aetate"

List do kard. Waltera Kaspera, przewodniczącego Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem

Do mego czcigodnego brata kardynała Waltera Kaspera, Przewodniczącego Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem.

Minęło czterdzieści lat od czasu, kiedy mój poprzednik papież Paweł VI promulgował deklaracje Soboru Watykańskiego II na temat stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskiej "Nostra aetate", która otworzyła nową erę w relacjach z Narodem Żydowskim i stworzyła fundamenty szczerego dialogu teologicznego. Rocznica ta jest dostatecznym powodem do wyrażeniem wdzięczności Bogu wszechmogącemu za świadectwo tych wszystkich, którzy - mimo skomplikowanej i często bolesnej historii, a w szczególności po tragicznym doświadczeniu Shoah, odwołującym się do neopogańskiej ideologii rasistowskiej, odważnie pracowali nad pojednaniem i zrozumieniem między chrześcijanami i żydami.

Kładąc fundamenty odnowionych stosunków między Narodem Żydowskim i Kościołem, "Nostra aetate" podkreślił konieczność przezwyciężenia przesądów, niezrozumień, obojętności i języka pogardy i wrogości z przeszłości. Deklaracja była sposobnością do większego zrozumienia i wzajemnego szacunku, współpracy i często przyjaźni między katolikami i żydami. Ponadto deklaracja wezwała ich do uznania wspólnych korzeni duchowych i docenienia bogatego dziedzictwa wiary w jedynego Boga, stwórcy nieba i ziemi, który zawarł swoje przymierze z Narodem Wybranym, objawił swe przykazania i nauczał i nauczył pokładania nadziei w obietnicach mesjańskich, które dają zaufanie i pocieszenie w życiowych trudnościach.

Podczas tej rocznicy, kiedy to zwracamy nasz wzrok na cztery dekady owocnych kontaktów między Kościołem i Narodem Żydowskim, potrzeba odnowić nasze zaangażowanie w pracę, która przed nami jeszcze stoi. Dlatego od pierwszych dni mego pontyfikatu, a w szczególności przez niedawną wizytę w synagodze w Kolonii, wyraziłem moje silne postanowienie pójścia śladami wyznaczonymi przez mego poprzednika papieża Jana Pawła II. Dialog chrześcijańsko-żydowski musi być wzbogacać i pogłębiać więzi przyjaźni, które się zadzierzgnęły, a kaznodziejstwo i katecheza mają zapewnić prezentowanie naszych wspólnych relacji w świetle zasad ustanowionych przez Sobór.

Zwracając wzrok ku przyszłości, mam nadzieję, że w dialogu teologicznym, jak i w codziennej współpracy chrześcijan i żydów dadzą oni jeszcze bardziej przekonujące świadectwo o jedynym Bogu i jego przykazaniach, o świętości życia, promocji godności ludzkiej, praw rodziny i konieczności budowania świata sprawiedliwości, pojednania i pokoju dla przyszłych pokoleń.

W tę uroczystość zapewniam Księdza Kardynała o moich modlitwach w jego intencji i za wszystkich, którzy pracują nad większym zrozumieniem i współpracą między chrześcijanami i żydami w duchu "Nostra aetate". Wzywam błogosławieństwa Boga mądrości, radości i pokoju nad wami wszystkimi.

Watykan, 26 października 2005 r.

BENEDICTUS PP. XVI

Z hiszpańskiego przełożył Jarosław Sołtys za: Forum: ŻYDZI-CHRZEŚCIJANIE-MUZUŁMANIE

Deklaracje Kościoła katolickiego o stosunkach z Żydami i judaizmem