Zagadnienia dialogu

Dialog - obrazek

02/02/2023 r.

Teologia dialogu i dialog teologiczny

Ojcowie Kościoła: Justyn Męczennik "Dialog z Żydem Tryfonem": "I muszę przyznać, że z wielką przyjemnością wziąłem udział w tej rozmowie; i sądzę, że pozostali uczestnicy również podzielają moje zdanie. Uzyskaliśmy w niej bowiem więcej, niż się spodziewaliśmy i więcej nawet, niż mogliśmy oczekiwać. A gdybyśmy mogli częściej tak rozprawiać, otrzymalibyśmy też ogromną pomoc w przeszukiwaniu samych Pism." (Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - Apologia)

dialog - obrazek

02/02/2023 r.

Filozofia dialogu

"Konieczna jest wzajemna akceptacja samookreśleń. Dla nas oznacza to akceptację Izraela jako tego, który przygotował drogę chrześcijaństwu, jak i poważne potraktowanie owego "nie", jakie Izrael wypowiada pod adresem chrześcijaństwa. Owego "nie" winniśmy wysłuchać w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być wysłuchani" ( Zygmunt Paszta - "Minimum warunków dialogu" w "Misja i dialog w stosunkach pomiędzy chrześcijanami i Żydami" )

02/02/2023 r.

Dialog a tożsamość religijna

Konieczne jest zatem popieranie dialogu z judaizmem, wiemy bowiem, że ma on zasadnicze znaczenie dla chrześcijańskiej samoświadomości i dla przezwyciężenia podziałów między Kościołami; trzeba doprowadzić do tego, by nadeszła nowa wiosna we wzajemnych relacjach. Oznacza to, że każda wspólnota kościelna — na ile okoliczności na to pozwalają — musi starać się prowadzić dialog i współpracę z wierzącymi religii żydowskiej - z Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej (2003)

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

02/02/2023 r.

Misja i dialog

Landessynode lehnt Mission unter Juden ab; "epd-Wochenspiegel" nr 15 z 2000 r. - odrzucenie działalności misyjnej wśród Żydów przez Synod Ewangelickiego Kościoła Krajowego Wirtembergii. W listopadzie 1999 r. odrzucenie działalności misyjnej wśród Żydów zadeklarował Ewangelicki Kościół Krajowy Westfalii, a także biskup Ewangelickiego Kościola Krajowego Bawarii. Por. "epd-Wochenspiegel" nr 45 i 47 z 1999 r.

13/03/2020 r.

Szoa

"Zagłada Żydów, która wydarzyła się na polskiej ziemi i w polskiej obecności, w świadomości historycznej przeważającej części Polaków nie należy jak dotąd ani do historii Polski, ani też nie stanowi części polskiego losu. Uważamy, że należy to zmieniać. Dlatego chcemy łączyć pracę badawczą z działalnością edukacyjną, mającą na celu rozpowszechnianie wiedzy oraz kształtowanie postaw" - Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Ks. Manfred Deselaers

02/02/2023 r.

Dialog w cieniu Szoa

"Dialog chrześcijańsko-żydowski jest jednym z najbardziej widocznych skutków soborowej deklaracji Nostra aetate, ogłoszonej przez Kościół katolicki 28 października 1965 r. Teologiczne implikacje tego tekstu są widoczne w refleksji teologów katolickich głównie w USA i Europie Zachodniej. Wymienić można Johna Pawlikowskiego, Mary Boys, Petera C. Phana i Johanna Baptista Metza. Wszelako o wiele donioślejszą okolicznością zewnętrzną było dla teologii chrześcijańskiej (a więc nie tylko katolickiej) wydarzenie Zagłady, które nie tylko wstrząsnęło podstawami humanizmu europejskiego, ale również stało się impulsem do nowego przemyślenia samej teologii.

Auschwitz - rampa

02/02/2023 r.

Teologia po Szoa

"Gdzie był Bóg w tamtych dniach? Dlaczego milczał? Jak mógł pozwolić na tak wielkie zniszczenie, na ten tryumf zła? ... Skoro ten naród, przez sam fakt swojego istnienia stanowi świadectwo Boga, który przemówił do człowieka i wziął go pod swoją opiekę, to trzeba było, aby Bóg umarł, a cała władza spoczęła w rękach ludzi - w rękach tych, którzy uważali się za mocnych i chcieli zawładnąć światem. Wyniszczając Izrael, chcieli w rzeczywistości wyrwać korzenie wiary chrześcijańskiej"

"Synagoga and Ecclesia in Our Time" by Joshua Koffman - Sculpture to Mark 50 Years of New Catholic-Jewish Relationship

02/02/2023 r.

Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu

"Kościół katolicki nie przewiduje jakiejkolwiek instytucjonalnej misji skierowanej ku Żydom" (...) "Pierwszym celem dialogu jest pogłębienie wzajemnej wiedzy o Żydach i chrześcijanach. Można kochać jedynie to, czego się stopniowo nauczyło a można poznać prawdziwie i dogłębnie tylko to, co się kocha. Tej pogłębionej znajomości towarzyszy wzajemne ubogacenie, na mocy którego partnerzy dialogu stają się odbiorcami darów" - z "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne" (Rz 11,29). Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. / 10.12.2015./

"Synagoga and Ecclesia in Our Time" by Joshua Koffman - Sculpture to Mark 50 Years of New Catholic-Jewish Relationship

02/02/2023 r.

Żydowska teologia chrześcijaństwa

"Jak Majmonides i Juda Halewi uznajemy, że chrześcijaństwo nie jest ani wynikiem przypadku, ani błędu, ale jest rezultatem woli Bożej i darem dla narodów. Rozdzielając judaizm i chrześcijaństwo B-g chciał rozdzielić partnerów, którzy w istotny sposób różnią się teologicznie, ale nie chciał, by byli oni wrogami. " - z Oświadczenia rabinów ortodoksyjnych na temat chrześcijaństwa z 3 XII 2015 - "Czynić wolę naszego Ojca w niebie: ku partnerstwu Żydów i chrześcijan".

„Triumf śmierci” Hieronima Boscha postrzegany jest dziś jako przeczucie wojen religijnych, które przez półtora wieku miały niszczyć Europę

02/02/2023 r.

Religia i przemoc

"Mechanizm jest wciąż ten sam. Wystarczy, by był „inny-niż-ja”, aby go znienawidzić. Ważne, by w odpowiednim czasie przypisać temu innemu jakieś zło, np. fakt, że dziedziczy winę za zamordowanie Chrystusa." - ks. Andrzej Draguła