Ku Zagładzie

Ku Zagładzie.
Ku Zagładzie.

"Tematem badań podjętych przez Ewę Wiatr stała się specyfika getta łódzkiego, wpływająca na kształt jego społeczności oraz znajdująca odbicie w codziennym życiu. Uchwycenie tego zagadnienia stało się możliwe dzięki przyjrzeniu się organizacji wewnętrznej i próbom ułożenia norm społecznych i prawnych oraz sposobom radzenia sobie w warunkach okupacyjnych. Celem pracy było skupienie się przede wszystkim na tych elementach, które z różnych powodów umykały uwadze w dotychczasowych badaniach bądź były analizowane pobieżnie. Autorka spogląda na człowieka w getcie, uplątanego w normy, zakazy i nakazy stawiane przez władze niemieckie i żydowską administrację, prześledziła dostosowanie społeczeństwa getta do anormalnej sytuacji, jego samoorganizację, będącą odpowiedzią na prześladowania. Podejmuje się również próby zmierzenia się z pytaniem, czy forsowana przez Rumkowskiego strategia przetrwania, okazała się słuszna . "

" Dr Ewa Wiatr jest historyczką związaną z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w historii Żydów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem getta łódzkiego. Autorka licznych artykułów naukowych na ten temat oraz edytorka wielu tekstów źródłowych. Jest laureatką Nagrody Historycznej Polityki 2018 w kategorii pamiętniki i wspomnienia za opracowanie naukowe Dziennika z łódzkiego getta Rywki Lipszyc."