Młody Adyż - projekt Oblicza Dialogu

Projekt Instytutu Dialogu Miedzykulturowego w Krakwie "Oblicza Dialogu" - plakat

Pozostając w ścisłym związku z ludźmi i z ich historią, kultury podlegają takiej samej dynamice, jaka występuje w dziejach człowieka. Tak więc można w nich dostrzec przekształcenia i procesy rozwojowe dokonujące się w wyniku kontaktów między ludźmi, którzy przekazują sobie nawzajem różne modele życia. Kultury czerpią pokarm z przekazywania wartości, zaś ich żywotność i przetrwanie zależy od ich zdolności otwarcia na przyjęcie nowych elementów. /Jan Paweł II, Fides et Ratio/

"Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju"

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczął nabór do VII już edycji projektu edukacyjno - wychowawczego "Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” dotyczącego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w oparciu o nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II.

Hasło obecnej edycji „Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach.."

"Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Polski oraz z ośrodków polonijnych. Jego głównym celem proponowanego projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przez cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II."

"Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczjących stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym.""

Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

"Najważniejszym założeniem edukacyjnym projektu jest: budowanie szacunku do różnych wyznań i kultur, podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych, takich jak: sztuka sakralna, budownictwo sakralne, paralela obrazu stwórcy w różnych religiach, poszukiwanie absolutu, celebracja świąt w różnych kulturach i religiach, obraz krainy idealnej, poznawanie podobieństw i różnic w porównywalnych obszarach kulturowych i religijnych drogą do akceptacji odmienności, nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami promującymi dialog międzyreligijny i międzykulturowy, poznanie obrzędów religijnych różnych wyznań i zasad uczestnictwa, poszanowanie zasad właściwego zachowania się, stroju w miejscach kultu."

"Realizacja każdej kolejnej edycji projektu odbywa się w terminie październik – maj każdego kolejnego roku szkolnego. Projekt realizują szkolne zespoły uczniowskie pod opieką nauczyciela/koordynatora powołanego przez dyrektora szkoły. Zebrane materiały dotyczące hasła każdej kolejnej edycji (w postaci organizacji konkursów, wystaw wewnątrzszkolnych a także tworzenie filmów, prac literackich, projektów multimedialnych, spektakli, pokazów, materiałów poglądowych, folderów, albumów i wszelkich innych materiałów) umieszczane są na wspólnie tworzonej stronie internetowej projektu: www.obliczadialogu.pl. Każda edycja kończy się przyznaniem szkole (spełniającej wymogi projektu), certyfikatu Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju, rok szkolny… Edycję w każdym roku szkolnym trwania projektu traktuje się jako zamkniętą całość. W związku z powyższym placówki oświatowe będące wcześniej uczestnikami projektu, mogą w następnym roku przystępować do realizacji kolejnej edycji i otrzymać nowy certyfikat."

Tematyka dotychczasowych edycji:

 • I edycja 2014: „Architektura sakralna: Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli.”
 • II edycja 2015: „Wiara i tradycja. Celebracja świąt w różnych kulturach i religiach.”
 • III edycja 2015/16: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii.”
 • IV edycja 2016/17: „W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”.
 • V edycja 2017/18: „W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze.”
 • VI edycja 2018/2019: „Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach."
 • VII edycja 2019/2020: „Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach."

Projekt 2014 – 2019 w liczbach:

  • liczba wyróżnionych placówek oświatowych: 125 z całej Polski oraz jedna polonijna z Wilna
  • liczba bezpośrednich uczestników: 4402
  • liczba bezpośrednich odbiorców: ponad 30 000
  • liczba odwiedzin strony internetowej projektu www.obliczadialogu.pl: ponad 3 550 000