W reakcji na słowa Władymira Putina

Oświadczenie Przewodniczącej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
i Naczelnego Rabina RP

Treść Oświadczenia

W ostatnim czasie prezydent Rosji Władymir Putin wygłosił szereg oburzających twierdzeń na temat genezy II wojny światowej i roli w tym Polski. Dla nas Żydów szczególnie skandaliczne jest manipulowanie przez Putina notatką ambasadora RP w Berlinie Józefa Lipskiego z jego rozmowy z Adolfem Hitlerem w 1938 r.

Polska, o czym nie wolno zapomnieć, popierała emigrację swej 10% żydowskiej mniejszości. Ale czyniła to po części we współpracy z ruchem syjonistycznym, któremu udzielała potajemnie wojskowego wsparcia. Zarazem jednak, gdy III Rzesza wydaliła w 1938 r. tysiące polskich Żydów, polskie służby dyplomatyczne, w tym ambasador Lipski osobiście, udzielały im wsparcia. Oskarżanie go o antysemityzm na podstawie jednego zdania wyrwanego z kontekstu jest skrajnie nieodpowiedzialne.

Pamięć o II wojnie jest fundamentem współczesnej europejskiej tożsamości; każde zafałszowanie tej pamięci bezpośrednio tej tożsamości zagraża. Dlatego z uznaniem zauważamy, jak uczciwie przedstawiciele najwyższych władz współczesnych Niemiec konsekwentnie od lat dają wyraz prawdzie o tej wojnie, której ich kraj był bezpośrednim sprawcą i winowajcą. Podobnej uczciwości życzymy też władzom Rosji, która wojnę zaczęła jako sojusznik Niemiec, by stać się ich główną ofiarą, a wreszcie ostatecznym zwycięzcą.

Podpisali

Klara Kołodziejska-Połtyn

Przewodnicząca ZGWŻ w RP

Michael Schudrich

Naczelny Rabin RP

The Statment

Over the recent days, the Russian President Vladimir Putin made a number of outrageous statements about Poland’s role in the outbreak of World War II. For us, the Jewish people, what we have found particularly scandalous, is Mr Putin’s tampering with the note of the conversation between Polish Ambassador to Berlin Józef Lipski and Adolf Hitler in 1938.

Poland, which we cannot forget about, was backing the idea of emigration of its Jewish minority, then making up ten percent of the country’s population. However, the state cooperated in this field with the Zionist movement, which was clandestinely supported by Poland in military matters. At the same time, when the Third Reich expelled thousands of Polish Jews in 1938, Polish diplomacy, including Mr Lipski, personally lent them a helping hand. Accusing him of being an anti-semite on the basis of a single sentence, taken totally out of context, is highly irresponsible.

The memory of World War II is the foundation of the contemporary European identity. Every attempt aimed at falsifying it poses a direct threat to that identity. This is why we note with much appreciation how honestly and consistently the present-day highest authorities in Germany present the truth about the war, which was caused directly by their country. We wish the Russian authorities, whose country started the conflict as Hitler’s ally, then became its victim, and ultimately emerged victorious, would display similar honesty.

Michael Schudrich, Chief Rabbi of Poland

Klara Kołodziejska-Połtyn, Chairwoman of Union of Jewish Religious Communities in Poland

More: Russia is once again rewriting history - Tony Barber, Financial Times

Заявление

В последнее время президент России Владимир Путин сделал ряд возмутительных заявлений о причинах начала Второй мировой войны и роли Польши в этом. Для нас, евреев, особенно возмутительно, что Путин манипулирует запиской польского посла в Берлине Юзефа Липского из его беседы с Адольфом Гитлером в 1938 году.

Польша поддерживала эмиграцию 10% еврейского населения, делая это в частичном сотрудничестве с сионистским движением, которому она тайно оказывала военную поддержку. В то же время, когда Третий Рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы нашей страны, включая лично посла Липского, оказали им поддержку. Обвинять Липского в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно.

Память о второй мировой войне является основой современной европейской идентичности. Любая фальсификация этой памяти напрямую угрожает этой идентичности. Вот почему мы ценим это, каким образом представители высших органов власти Германии не скрывают правду о Второй мировой войне, согласно которой страна была прямым преступником – нарушителем и виновником. Мы также желаем подобной честности властям России, которая начала вторую мировую войну являлясь союзником Германии, чтобы стать их главной жертвой и, наконец, окончательным победителем.

  • Клара Колодзейска-Полтын, Председательница Союза еврейских религиозных общин Польши

  • Михаил Шудрих, Главный раввин Польши