Eko(Teo)Logicznie – chrześcijanie wobec wyzwań, Eco(Theo)Logically – Christians in the face of challenges

Eko(Teo)Logicznie – chrześcijanie wobec wyzwań | Eco(Theo)Logically – Christians in the face of challenges

Źródło: Polska Rada Ekumeniczna
[scroll down for English version]

Temat zmian klimatycznych, ekologii, ochrony klimatu pojawia się praktycznie w każdym środowisku, także w Kościołach.

Kryzys klimatyczny to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Minął już czas, kiedy ekologia była tylko w agendach organizacji ekologicznych. Obecnie temat zmian klimatycznych, ekologii, ochrony klimatu pojawia się praktycznie w każdym środowisku, także w Kościołach.

W związku z tym Polska Rada Ekumeniczna, Uniwersytet Łódzki oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zapraszają do udziału w e-konferencji naukowej „Eko(Teo)Logicznie – chrześcijanie wobec wyzwań”. Jej tematyka poświęcona będzie ekologii, a szczególnie związanej z nią teologii, filozofii, a także eko-chrześcijaństwu. Konferencja nawiązywać będzie do poglądów m.in. Alberta Schweitzera. Konferencja odbędzie się 5 listopada 2020 r. w formie cyfrowego spotkania na platformie komunikacyjnej ZOOM.

Plenarnymi prelegentami będą: bp Marcin Hintz i prof. Jarosław Płuciennik z Polski, prof. Hans Defenbacher z Niemiec, abp Antje Jackelén ze Szwecji oraz prof. dr James Carleton Paget z Wielkiej Brytanii.

Zapraszamy do nadsyłania referatów studentów, doktorantów, pracowników naukowych z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki, filozofii, teologii, nauk ekologicznych, a także aktywistów teologicznych i ekologicznych, których zainteresowania dotyczą tematyki konferencji.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń, tematyki, terminów i innych spraw związanych z konferencją można znaleźć tutaj: .

Języki konferencji: polski, niemiecki, angielski.

[English version]

The climate crisis is one of the biggest challenges in the modern world. Time had passed when ecology was only in the agendas of so-called ecological organizations. Today, the topic of climate change, ecology, climate protection appears in virtually every environment – including in the Churches.

Therefore the Polish Ecumenical Council, the University of Lodz and the Christian Theological Academy invite you to participate in the Scientific e-Conference “Eco(Theo)Logically – Christians in the face of challenges” about theology and philosophy in the context of ecology as well as eco-Christianity. The conference will refer to the views of, e.g. a figure such as Albert Schweitzer.

The conference will take place in the form of a digital meeting on the ZOOM communication platform on the 5th of November, 2020. The key speakers at the conference will be Bishop Marcin Hintz and Prof. Jarosław Płuciennik from Poland, Prof. Hans Defenbacher from Germany, Archbishop Antje Jackelén from Sweden and Prof. James Nicholas Carleton Paget from the United Kingdom.

We invite all students, doctoral students, academics in the field of broadly understood humanities, philosophy, theology, ecological sciences, as well as theological and environmental activists whose interests concern the subject of the conference. Detailed information about registration, subject, deadline etc. can be found here:

Conference languages: Polish, German, English.