Kongres Katoliczek i Katolików

Kongres Katoliczek i Katolicków

Źródło: Kongres Katoliczek i Katolików

„Kongres Katoliczek i Katolików to inicjatywa osób, które wspólnie poszukują pozytywnych odpowiedzi na pytanie o przyszłość Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, Europie i na świecie. To forum wymiany myśli i płaszczyzna wspólnego działania na rzecz reform, jakich Kościół potrzebuje w zmieniającej się rzeczywistości społecznej” – piszą inicjatorzy Kongresu Katoliczek i Katolików w Deklaracji Programowej.

Pod koniec 2020 roku grupa świeckich i duchownych zainicjowała Kongres Katoliczek i Katolików. Jest to spotkanie osób różniących się pod względem poglądów, typów religijności, zawodów, wykształcenia i wieku. Cel Kongresu stanowi współpraca na rzecz zmian potrzebnych Kościołowi Rzymskokatolickiemu.

W ramach Kongresu istotna uwaga będzie poświęcona tematowi dominacji władzy sprawowanej w Kościele przez osoby duchowne, a zwłaszcza przewaga siły, jaką dysponują kościelni hierarchowie wobec niewielkiej sprawczości milionów świeckich kobiet i mężczyzn, uprawnionych do współdecydowania o teraźniejszości i przyszłości Kościoła na mocy powszechnego kapłaństwa wiernych.

Uczestnicy Kongresu spotykają się obecnie na platformach Teams i Zoom. Działają w kilku zespołach roboczych, koncentrujących się na takich zagadnieniach, jak: duszpasterstwo młodzieży we współczesnym świecie, jawność w Kościele, kobiety w Kościele, spojrzenie na małżeństwo i związki partnerskie, troska o ład społeczny, troska o stworzenie (ekologia integralna), władza w Kościele, nowy model kształcenia katolickiego, relacja duchowieństwo-świeccy, stosunki Państwo-Kościół. Kongres Katoliczek i Katolików przygotował Deklarację Programową, w której wstępnie określa stojące przed nim zadania. W najbliższych miesiącach poszczególne zespoły tematyczne przedstawią do wiadomości publicznej dokumenty stanowiące podsumowanie ich analiz.

W prace Kongresu włączyć się może każdy, kto respektuje wolność innych i uznaje, że przykazania miłości obejmują wszystkich ludzi bez jakiegokolwiek wyjątku. Toteż organizatorzy zapraszają do współpracy i starają się pozyskać sojuszników we wszystkich kościelnych środowiskach, a także wśród osób luźno związanych z Kościołem, mających jednak na względzie jego dobro.

Czytaj więcej - "Tygodnik Powszechny" 08.02.2021:

  • O. Wiesław Dawidowski OSA, Kot Eliota,, "Tygopdnik Powszechny" 08.02.2021. "Biskupi i księża utracili zdolność słuchania tego, co mają do powiedzenia świeccy. Przywrócenie tej zdolności jest warunkiem reform."
  • Ks. Adam Boniecki, Synod, szable i argumenty,"Tygopdnik Powszechny" 08.02.2021. "Wierzę, że polski synod plenarny „Kościoła słuchającego” to dla nas szansa. "

DEKLARACJA PROGRAMOWA KONGRESU KATOLICZEK I KATOLIKÓW

Kim jesteśmy, czym się zajmujemy i co chcemy osiągnąć?

&1

Kongres Katoliczek i Katolików to inicjatywa osób, które wspólnie poszukują pozytywnych odpowiedzi na pytanie o przyszłość Kościoła Rzymskokatolickiegow Polsce, Europie i na świecie. To forum wymiany myśli i płaszczyzna wspólnego działania na rzecz reform, jakich Kościół potrzebuje w zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

§2

Jesteśmy grupą ludzi świeckich i duchownych, której atut stanowi różnorodność osobowości, poglądów, typów religijności, zawodów i wykształcenia. Tym, co nas łączy są:gotowość do współpracy i wierność przykazaniom miłości Boga i bliźniego. Ich pełny sens staramy się odkrywać przez zrozumienie ludzkiego doświadczenia i słuchanie słów Ewangelii, której mądrość uczy sięgać po rzeczy nowe i stare. W prace Kongresu włączyć się może każdy, kto respektuje wolność innych i uznaje, że przykazania miłości obejmują wszystkich ludzi bez jakiegokolwiek wyjątku.

§3

Pragniemy, aby naszą postawę wyróżniałyodpowiedzialność i krytyczna lojalność wobec wspólnoty Kościoła, której jesteśmy częścią. Prawa i obowiązki wynikające z sakramentu chrztu traktujemy jako przywilej i zarazem upoważnieniewszystkich wiernych Kościoła do otwartego wyrażania poglądów i podejmowania działań mających na celu dobro własnej wspólnoty wiary.

§4

Motyw przewodniKongresu todebatyo potrzebie uruchomieniaprocesuzmian w sposobie i kulturze sprawowania władzy w Kościeleorazproblemie autonomii Kościoła względem państwa. Chcemy wszechstronnie ustalić, w jakim stopniu bieżące zarządzanie wspólnotą wiary powiązane jest z Ewangelią, czyli postawami służby i gotowości do wysłuchania każdego człowieka. Dlatego naszedyskusje wychodzą od przekonania, że kościelny model relacji władzy może być oparty o zasadę partnerskiego dialogu pomiędzy różnymigrupami świeckich i duchownychw Kościele oraz o zasadybudowania dobra wspólnegoi społecznego kompromisu.

§5

Istotną uwagę zamierzamy poświęcić tematowi dominacji władzy sprawowanej w Kościele przez osoby duchowne.Szczególnie interesuje nas przewaga jej siły, jaką dysponują kościelni hierarchowie wobec niewielkiejsprawczości milionówświeckich kobietimężczyzn, uprawnionychdo współdecydowania o teraźniejszości i przyszłości Kościoła na mocy powszechnego kapłaństwa wiernych.

§6

Kongres Katoliczek i Katolików zaplanowaliśmy jako dynamiczny proces refleksji i działania, którego inspiracje, idee i cele mogą ewoluować w miarę postępu jego prac. Dlatego lista zagadnień, jakimisię zajmujemy,w założeniu pozostaje otwarta i niedokończona. Ich katalog zapoczątkowały następujące grupy tematów:

  • Sposób i kultura sprawowania władzy w Kościele.
  • Kształt relacji świeccy-duchowieństwo;dbałość o powołaniaświeckich w Kościele
  • Rola kobiet w Kościele; podmiotowość i uczestnictwo kobiet w sprawowaniu władzy i funkcji w Kościele; rola zakonów żeńskich i sióstr zakonnych we wspólnocie Kościoła.Relacjepaństwo-Kościół; transparentność i jawność w Kościele; finanse i majątek Kościoła; Kościół jako pracodawca.
  • Ekologia integralna, czyli troska o stworzenie.
  • Dbałość o ład społeczny;stosunek Kościoła do ludzi innej wiary i niewierzących;stosunek Kościoła do grup wykluczenia społecznego -ludzi skrzywdzonych w Kościele, osób LGBT+, osób z niepełnosprawnościami,uchodźców, ludzi słabych i biednych.Problematyka małżeństwa, rodziny i związków partnerskich; etyka i edukacja seksualna.
  • Nauczanie religii w szkołach i przedszkolach; nowy kształt szeroko pojętej edukacji katolickie