Pomiędzy Auschwitz a Oświęcimiem. Sprzeczne opowieści o Polsce

Dyskusja w ramach projektu „(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich”, edycja 2021

(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich

Źródło: Żydowskie Muzeum Galicja

Geograficznie Oświęcim, Oshpitzin i Auschwitz to to samo miejsce na mapie. Jednak na poziomie wiedzy, opinii i powszechnych wyobrażeń, jakie przywołują te nazwy, odległość wydaje się ogromna

„Oświęcim” to jedno z najstarszych małopolskich miast położone na trasie z Krakowa na Śląsk, dziś stolica powiatu i ośrodek przemysłowy. „Oshpitzin” to kilka stuleci historii jednej z najważniejszych społeczności żydowskich w Polsce, to widoczne ślady żydowskiej obecności. „Auschwitz” to Zagłada Żydów, śmierć i zniszczenie, znany na całym świecie symbol Holokaustu, który niejednokrotnie dominuje w narracjach o społecznościach żydowskich w Polsce. Nazwy Oświęcim/Oshpitzin/Auschwitz symbolizują w pewnym sensie różne narracje o Polsce, o historii polskich Żydów i o wzajemnych relacjach. Czy opowieści te da się ułożyć w spójną całość?

Paneliści:
• Tomasz Kuncewicz
• dr Annamaria Orla-Bukowska
• dr Tomasz Cebulski

Prowadzenie:

  • Kazimiera Szczuka
  • Dyskusja organizowana jest w ramach projektu „(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich”, edycja 2021

Organizatorzy:
Żydowskie Muzeum Galicja, Evens Foundation, Koret Foundation

Partner:
Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Partnerzy medialni:
Gazeta, Radio Kraków, Chidusz, New Eastern Europe

Wstęp wolny.
W języku polskim, z tłumaczeniem na język angielski.

Uwaga: Tłumaczenie na język angielski dostępne tylko po rejestracji na Zoom

Tłumaczenie dyskusji
Aby zmienić język wykładu podczas spotkania na Zoomie, prosimy o otwarcie programu Zoom, dołączenie do spotkania, a następnie kliknięcie ikony globu, która znajduje się w dolnym panelu. Po kliknięciu ikony, zobaczą Państwo możliwości wyboru języka. Należy wybrać ten, który odpowiada Państwu najbardziej. Następnie, ponownie prosimy o kliknięcie ikony globu i wybranie opcji „mute original audio” lub „unmute original audio” zgodnie z Państwa preferencjami.

Bardzo prosimy o upewnienie się, czy korzystają Państwo z najnowszej wersji programu Zoom z pobranymi aktualizacjami. Niektóre ze starszych wersji Zooma nie posiadają opcji tłumaczenia i zmiany języka.


Between Auschwitz and Oświęcim. Contrary Narratives on Poland. Part of the project “(In)separable. Difficult Subjects in Polish-Jewish Relations”

Online event
Geographically, Oświęcim, Oshpitzin, and Auschwitz are the very same place on the map. However, when taking into consideration knowledge, opinions, and common ideas referring to these names, the distance between them seems vast: “Oświęcim” is one of the oldest towns in the Małopolska region, situated on the route from Krakow to Silesia, today it is the capital of a county and an industrial center. “Oshpitzin'' for a few centuries of history was one of the most important Jewish communities in Poland, it contains visible traces of the Jewish presence. “Auschwitz” is the Shoah, the annihilation of Jews, death and destruction, the symbol of the Holocaust which is known all over the world and often dominates the narrative surrounding Jewish communities in Poland. The names Oświęcim/ Oshpitzin/ Auschwitz in a way symbolize different narratives on Poland, the history of Polish Jews, and mutual relations. Is it possible to combine these narratives into one, coherent whole?

Participants:

  • Tomasz Kuncewicz
  • Dr. Annamaria Orla-Bukowska
  • Dr. Tomasz Cebulski

Led by: Kazimiera Szczuka

This discussion is part of the project “(In)separable. Difficult Subjects in Polish-Jewish Relations”, 2021 edition.

Organized by: Galicia Jewish Museum, Evens Foundation, Koret Foundation

Partner:Institute of Jewish Studies of the Jagiellonian University of Krakow

Media patrons: Gazeta Wyborcza, Radio Kraków, Chidusz, New Eastern Europe

Free admission. In Polish with English translation Note: English translation available only after registration on Zoom

Online translation of the discussion
In order to change the language of a Zoom event and switch to translation, please open Zoom, join the meeting, and click on the globe icon located on the bottom of the panel. After clicking the icon, you will see your choices for language versions. Choose the one that suits you best. Then, click the globe icon again and tap mute/unmute original audio according to your preferences.
Please make sure you are using the latest version of the Zoom application. Some older versions may not have the interpretation option available.