Forum Dialogu

Misją Forum Dialogu jest odbudowywanie i tworzenie nowych więzi pomiędzy współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie.

Mapa projektów Forum Dialogu

Mapa projektów Forum Dialogu, która kieruje do szczegółowych opisów działań realizowanych w ramach programów Szkoła Dialogu oraz Liderzy Dialogu.

Źródło: Forum Dialogu

Fundacja Forum Dialogu

Fundacja działa na rzecz dialogu polsko-żydowskiego od 1998 r. Od początku istnienia Forum tworzy przestrzenie, w których Polacy i Żydzi poznają się wzajemnie i spotykają ponad historycznymi podziałami. Forum to największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim. Skupiamy się na pracy z młodzieżą i liderami opinii publicznej.

Fundacja powstała w Gliwicach pod nazwą Forum Dialogu Między Narodami. Etap lokalnej działalności Forum, zwieńczony odsłonięciem tablicy upamiętniającej żydowskich mieszkańców Gliwic i spotkaniem ich potomków ze współczesnymi gliwiczanami, zakończył się w 2003 r. przeniesieniem fundacji do Warszawy. Zaczynaliśmy w Gliwicach jako organizacja, której działalność miała wymiar lokalny. Dziś dbamy o budowanie i wzmacnianie środowiska tych, którzy zajmują się lokalnym dziedzictwem żydowskim.

Współpracujemy z liderami społeczności lokalnych, jednocześnie podejmując każdego roku działania edukacyjne w prawie pięćdziesięciu szkołach rozsianych po Polsce. W naszym projekcie edukacyjnym Szkoła Dialogu co roku bierze udział około 1200 uczniów.

Działamy lokalnie i globalnie

Dzięki wizytom studyjnym zbudowaliśmy zarówno w Polsce, jak i pośród środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Kanadzie i Australii sieć ludzi, którzy rozumieją naszą misję i chcą w niej uczestniczyć. Forum Dialogu to również wieloletnie partnerstwa z innymi organizacjami zajmującymi się sprawami żydowskimi, jak American Jewish Committee, czy edukacją, jak Facing History and Ourselves. Działamy dla polsko-żydowskiego dialogu od niemal 20 lat i planujemy rozwijać się oraz pracować dalej!

Programy

Szkoła Dialogu

Szkoła Dialogu to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój kraju i ich własnych miejscowości. Uczestnicy najpierw odkrywają często zapomnianą historię i kulturę żydowską, a następnie poprzez różnorodne działania prezentują zdobytą wiedzę innym mieszkańcom miejscowości.

Liderzy Dialogu

Program Liderzy Dialogu skierowany jest do lokalnych aktywistów zaangażowanych w dialog polsko-żydowski, walkę z antysemityzmem, edukację w dziedzinie historii i kultury żydowskiej oraz zajmujących się ochroną dziedzictwa żydowskiego w swoich miejscowościach. Forum Dialogu tworzy dla nich przestrzeń wymiany doświadczeń oraz poszerzania wiedzy i umiejętności.

Spotkania

Uczniowie i uczennice uczestniczący w programie Szkoła Dialogu oraz Liderki i Liderzy Dialogu niestrudzenie pracują, by odkrywać i upamiętniać dziedzictwo żydowskich społeczności, przed wojną zamieszkujących ich małe ojczyzny. Rzadko jednak mają szansę na spotkanie z przedstawicielkami i przedstawicielami współczesnej społeczności żydowskiej. Żydowskie wycieczki odwiedzające Polskę najczęściej nie mają okazji do głębszego kontaktu z polskimi mieszkańcami odwiedzanych miejsc – a przez to ich uformowany podczas takiej podróży obraz Polski jest niepełny. Aby zmienić tę sytuację, od 2010 roku organizujemy Spotkania między uczestnikami i uczestniczkami naszych programów w Polsce, czyli tymi, którzy dokumentują i upamiętniają żydowską pamięć – a żydowskimi gośćmi z zagranicy, dla których Polska pozostaje ważna jako kraj przodków. Dzięki tym spotkaniom uczniowie i uczennice, oraz Liderzy i Liderki mogą przekonać się, że ich imponujący wysiłek jest doceniany przez osoby o często bardzo emocjonalnym i osobistym stosunku do żydowskiej historii Polski. Żydowscy goście z kolei zyskują fachowych i życzliwych przewodników po – często jakże odmiennej od ich dotychczasowych doświadczeń – rzeczywistości współczesnej Polski.

Wizyty Studyjne

Forum Dialogu od 2006 r. organizuje wizyty studyjne w Polsce dla liderów społeczności żydowskich z USA, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii i Izraela. Podczas tygodniowego pobytu uczestnicy poznają współczesną Polskę, niuanse relacji polsko-żydowskich oraz odradzającą się społeczność żydowską. Oprócz spotkań z ekspertami wizyty stwarzają okazję do nieformalnych spotkań z liderami opinii publicznej, młodzieżą ze Szkół Dialogu oraz Liderami Dialogu – lokalnymi aktywistami z mniejszych miejscowości.

Wymiana z American Jewish Committee

Odbywający się od ponad dwudziestu lat Polsko-Żydowski Program Wymiany organizowany jest przez Forum Dialogu i jedną z najważniejszych organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych, American Jewish Committee. W jego ramach co roku grupa polskich liderów opinii publicznej poznaje amerykańskie środowiska żydowskie, w Polsce zaś gościmy delegacje przedstawicieli władz AJC z różnych regionów USA.

Współpraca z Facing History and Ourselves

Od 2012 Forum Dialogu stale współpracuje z jedną z najważniejszych organizacji edukacyjnych w USA, Facing History and Ourselves. Facing History and Ourselves założono w 1976 roku w Bostonie, aby pracować na rzecz budowy otwartego i sprawiedliwego społeczeństwa poprzez walkę z ksenofobią, antysemityzmem i innymi uprzedzeniami. Facing History and Ourselves współpracuje z nauczycielami, szkoląc ich i pomagając wykorzystywać nauczanie historii, literatury, socjologii i psychologii do kształtowania postaw etycznych i umiejętności krytycznego myślenia wśród młodych ludzi.

Szkolenia trenerów

Sukces Forum Dialogu jest oparty na pracy zmotywowanej i zaangażowanej grupy trenerskiej. Rozumiejąc konieczność jej stałego rozwoju i poszerzania umiejętności, stworzyliśmy program ciągłego szkolenia i integracji oraz wymiany doświadczeń. Dzięki temu nasz zespół może profesjonalnie a jednocześnie z pasją odpowiadać na wciąż nowe wyzwania. Przygotowany dla trenerów program szkoleniowy nie tylko dostarcza nowych narzędzi trenerskich, lecz także nieustannie poszerza ich wiedzę na temat relacji polsko-żydowskich, stwarza okazję do spotkania z ekspertami i odwiedzenia miejsc związanych z historią i współczesnym życiem żydowskim.

Polish/Israeli Leadership Initiative

Celem naszego nowego programu, pierwszego tego typu, jest stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany myśli w ramach grupy polskich i izraelskich liderów opinii. Idea przewodnia programu daje im okazję do stworzenia trwałych więzi, nawiązania współpracy i przyjaźni.

Jednym z elementów programu są doroczne spotkania, odbywające się naprzemiennie w Polsce i Izraelu. Podczas każdego z tych spotkań międzynarodowa grupa liderów i liderek uczestniczy w intensywnym programie, podczas którego mierzą się z aktualnymi wyzwaniami we wzajemnych relacjach i dają wyraz wspólnej trosce o kształt naszych krajów, demokracji i społeczeństw.

Wspólne dziedzictwo

Program „Wspólne dziedzictwo” to nowa inicjatywa fundacji Forum Dialogu, która startuje w tym roku we współpracy z instytutem Jad Waszem. Program jest adresowany do liderów z różnych kręgów kościołów chrześcijańskich działających w Polsce: świeckich aktywistów, duchownych, dziennikarzy. Wynika wprost z naszego głębokiego przekonania, że prawdziwa zmiana relacji polsko-żydowskich musi w naszym kraju włączać również liderów społeczności chrześcijańskich i mieć także wymiar religijnego namysłu nad wspólnym dziedzictwem historii i religii, które nas łączy.