„Być razem Kościołem w czasie pandemii” – Refleksje z perspektywy ewangelickiej

Niniejszy tekst jest propozycją pomocy w orientacji z perspektywy ewangelickiej w kwestiach etycznych, pojawiających się w czasie pandemii koronawirusa lub uwypuklonych w jej wyniku.

„Być razem Kościołem   w czasie pandemii” – Refleksje  z perspektywy ewangelickiej

Źródło:

Streszczenie

Międzynarodowy i wielowymiarowy charakter pandemii COVID-19 cały czas jest wyzwaniem
dla Kościołów, ukazuje ich mocne oraz słabe strony. Jako Kościoły, głosząc łaskę Bożą
w Chrystusie, odpowiadamy na to wyzwanie, modląc się o Boże prowadzenie w realizowaniu misji Kościoła poprzez: leiturgia (nabożeństwo), martyria (świadectwo), diakonia (służbę) i koinonia (wspólnotę). Niniejszy dokument, przygotowany przez Grupę Roboczą ds. Kwestii Etycznych przy Wspólnocie Kościołów Ewangelickich w Europie na zlecenie jej Rady, ma stanowić tymczasową refleksję, która dostarczy Kościołom impulsów do pełnienia służby na rzecz wspólnot i społeczeństwa w czasie trwającej pandemii, wzmacniając tym samym ducha wspólnoty i służby innym ludziom.

Przewodnik dla czytelnika

Jest skierowany do:

• kościelnych ekspertów w zakresie spraw społeczno-etycznych,
• osób, którym powierzono w Kościołach zagadnienia odpowiedzialności społecznej,
• osób odpowiadających w Kościołach i instytucjach za podejmowanie decyzji, które uwzględniają perspek- tywę etyczną,
• wszystkich zainteresowanych problemami, z jakimi mierzą się Kościoły ewangelickie oraz ich starania- mi, by w reakcji na pandemię znaleźć odpowiedzi na stawiane im pytania.

Znajdujące się na początku streszczenie zawiera prze- gląd treści (tekst właściwy zaczyna się na s. 8) wraz
z przykładami z praktyki Kościołów członkowskich WKEE, uzupełniającymi zarysowany problem.

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE) zrzesza Kościoły będące zarówno w sytuacji większo- ściowej, jak i mniejszościowej. Przedstawione w tekście tematy i przykłady mają na celu ukazanie, jak Kościoły mogą mierzyć się z misją „bycia solą ziemi i światłem świata” we właściwych sobie kontekstach.

Na stronie 28 znajdują się sugestie i pytania pomocne
w pracy z tekstem bądź w prowadzeniu dyskusji podczas spotkań gremiów, zborów czy organizacji.

W tym momencie sytuacja pandemiczna pozwala jedy- nie na podjęcie tymczasowej refleksji. Oczywiste jest,
że Kościoły ewangelickie w Europie będą nadal inten- sywnie dyskutować nad rozwojem i skutkami pandemii koronawirusa; tymczasem należy pozostać cierpliwym.

„Być razem Kościołem w czasie pandemii” – Refleksje z perspektywy ewangelickiej

PDF