Hannah project

Challenging and Debunking Antisemitic Myths

Museum Galicja logo

Źródło: Żydowskie Muzeum Galicja

Podważanie i demaskowanie antysemickich mitów<<<

Projekt HANNAH jest współfinansowany przez program Prawa, Równość i Obywatelstwo UE i ma na celu informowanie i edukację na temat długiej historii społeczności żydowskich w Niemczech, Grecji, Serbii i Polsce, wzmocnienie wiedzy i pamięci oraz zwiększenie świadomości przeciwko antysemityzmowi, poprzez zwiększenie kompetencji nauczycieli szkolnych, bibliotekarzy i archiwistów, wiedzy młodych ludzi i informacji polityków.

Świadectwa ustne

Partnerzy projektu HANNAH przeprowadzą wywiady z drugim pokoleniem ocalałych z Zagłady, aby poszerzyć naszą zdolność do badania, rozumienia i rozpowszechniania dokładnych informacji z pierwszej ręki na temat międzypokoleniowego przekazywania traumy, antysemickiego dyskursu po Szoah, trywializacji Szoah.

Powieść graficzna

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metodologii powstanie edukacyjna powieść graficzna o tematyce związanej z życiem i kulturą żydowską, Holokaustem, antysemityzmem oraz współczesnym życiem społeczności żydowskich. Przedstawione historie będą oparte na prawdziwych osobach i wydarzeniach historycznych, a ilustracje i narracja będą przeplatane interaktywnym dostępem do dokumentów archiwalnych, fotografii historycznych, filmów, plakatów, map i innych materiałów multimedialnych.

Cele projektu HANNAH to:<<<

  • promowanie życia żydowskiego i przyczynianie się do lepszego zrozumienia tradycji i historii żydowskiej jak i wpływu społeczności żydowskiej na kulturę europejską przed zagładą i po niej, koncentrując się na lokalnych kontekstach Drezna, Hamburga, Aten, Salonik, Nowego Sadu i Krakowa, jak i przeprowadzanie badań
  • wspieranie wiedzy i kształcenia o zagładzie nauczycieli, bibliotekarzów i archiwistów jak i młodzieży oraz rozwijanie nowych form upamiętniania w obliczu malejącej wiedzy o zagładzie

Oczekiwane wyniki projektu HANNAH to:

  • zwiększenie potencjału, wiedzy, umiejętności i kompetencji zainteresowanych stron i odpowiednich specjalistów w zakresie zwalczania antysemityzmu, poprzez szkolenia w zakresie budowania potencjału i wzmocnioną współpracę między wieloma agencjami;
  • Wzrost wiedzy i świadomości o antysemityzmie w ogóle społeczeństwa, szczególnie wśród nauczycieli, bibliotekarzy, archiwistów, młodzierzy jak i polityków
  • Rozbudowa świadomości o kulturze i historii żydowskiej jak i o wpływie społeczności żydowskiej w Dreznie, Hamburgu, Atenach Salonikach , Nowym Sadzie i Krakowie przed zagładą i po niej
  • Rozszerzenie wiedzy i pamięci o Zagładzie

HANNAH 2. spotkanie projektowe (online)

23 czerwca o godzinie 12:00 partnerzy projektu "HANNAH - Challenging and Debunking Antisemitic Myths" spotkali się online, bez możliwości spotkania w Krakowie, ze względu na wciąż istniejące ograniczenia w podróżowaniu.

Mamy nadzieję, że uda nam się spotkać w Krakowie we wrześniu, gdzie gościć nas będzie Żydowskie Muzeum Galicja, które jest będzie organizatorem spotkania!

Pomimo tego, partnerzy aktywnie dyskutowali o postępach swojej pracy, takich jak dalszy rozwój treści Programu Szkoleniowego dla seminariów bezpośrednich, opracowanego przez Εβρακϊκό Μουσείο Ελλάδος - Jewish Museum of Greece, przygotowanie Educational Graphic Novel Digital (Terraforming), jak również Repozytorium Narracji Antysemickich, które ma na celu dostarczenie danych odnośnie narracji antysemickich i odpowiadających im sposobów reagowania i dezawuowania, a którego wytyczne zostały opracowane przez Terraforming. org i zostaną zaprojektowane przez ReadLab; film dokumentalny, którego koordynatorem jest Jugend- & Kulturprojekt e.V, dalsze plany dotyczące 30 wywiadów ustnych, których specyfikację opracowało Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος - Jewish Museum of Greece i na które czekamy z niecierpliwością, strona internetowa projektu HANNAH https://hannah-project.eu/, która została zaprojektowana i opracowana przez ReadLab i która wkrótce będzie dostępna we wszystkich językach partnerów oraz kolejne działania upowszechniające, które koordynuje Centropa.

Z niecierpliwością czekamy na nasze kolejne międzynarodowe spotkanie partnerów, które odbędzie się w lipcu!

Hannah project – spotkanie lipiec 2021

W środę 21.07.2021 r. partnerzy projektu HANNAH spotkali się online, aby omówić postępy w realizacji projektu, takie jak finalizacja programu seminariów szkoleniowych oraz zawartość kursów online, przygotowanych przez Muzeum Żydowskie w Grecji oraz repozytorium cyfrowe. Partnerzy wymienili się doświadczeniami z realizacji wywiadów ustnych, które wszystkie organizacje są obecnie w trakcie przeprowadzania.

W ramach projektu HANNAH zostanie zrealizowanych około 30 wywiadów z drugim pokoleniem ocalałych z Zagłady w Niemczech, Polsce, Serbii i Grecji. Tematem spotkania był również pierwszy odcinek filmu dokumentalnego HANNAH (Kraków) oraz kolejne odcinki, które odbędą się w Dreźnie i Hamburgu - koordynowane przez Jugend- & Kulturprojekt e.V., a także plany pierwszego spotkania partnerów na miejscu w Krakowie - organizowanego przez Żydowskie Muzeum Galicja. Następnie Terraforming.org zaprezentował zarys edukacyjnej powieści graficznej, a Centropa omówiła z partnerami dalsze działania upowszechniające projekt oraz pierwszy Newsletter, który ukaże się już wkrótce.

Partnerzy

Jugend- & Kulturprojekt e.V. – JKPeV jest organizacją pozarządową założoną w 2004 roku w Dreźnie, w Niemczech, zajmującą się edukacją, kulturą i sztuką. Celem JKPeV jest zapewnienie młodzieży i dorosłym, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych, możliwości rozwoju umiejętności miękkich i zawodowych, umiejętności cyfrowych i ICT oraz stymulowanie ich kreatywności i umiejętności przedsiębiorczych, podnoszenie świadomości na temat historii, pamięci, praw człowieka, sprawiedliwości i środowiska poprzez różne formy sztuki, media cyfrowe i nieformalne metody uczenia się. Projektujemy, organizujemy i realizujemy międzynarodowe projekty, imprezy i szkolenia dla młodzieży, dorosłych, wschodzących artystów, młodzieży i dorosłych z mniejszymi szansami (NEETs, migranci i uchodźcy, mniejszości, młodzież z upośledzeniami wzroku, słuchu i fizycznymi, grupy LGBTIQ itp.), trenerów i osób pracujących z młodzieżą na miejscu i za granicą, koncentrując się na promowaniu obywatelstwa UE i aktywnego uczestnictwa każdego obywatela oraz wspieraniu kulturalnego wzbogacenia miasta Drezna i Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, przy jednoczesnym promowaniu różnorodności kulturowej Unii Europejskiej.

Centropa jest historycznym instytutem non-profit, który wykorzystuje nowe technologie i cyfrowe do opowiadania historii, by połączyć studentów XXI wieku z historią żydowską XX wieku - i ze sobą nawzajem. Od 2000 roku Centropa przeprowadziła wywiady z 1200 starszymi Żydami w 15 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a także zebrała i zeskanowała 22 000 ich rodzinnych zdjęć. Następnie Centropa przekształciła najbardziej fascynujące biografie w 50 krótkich filmów multimedialnych oraz kilkanaście wystaw, które są wykorzystywane w ponad 1000 szkół w 23 krajach. Każdego roku Centropa organizuje lokalne warsztaty, krajowe i międzynarodowe seminaria - online i offline - podczas których nauczyciele pracują z naszymi materiałami, uczestniczą w wykładach historyków i badają lokalną historię Żydów na miejscu. Biuro Centropy w Niemczech zostało otwarte w 2015 roku i zajmuje się opracowywaniem programów edukacyjnych dla szkół w Niemczech, a także w Europie Środkowej i Wschodniej - w tym seminariów, filmów, audiowystaw, wystaw i konkursów dla młodzieży.

Muzeum Żydowskie w Grecjizostało założone prawie 45 lat temu, w 1977 roku, aby zbierać, chronić, badać i wystawiać materialne dowody ponad 2300 lat życia żydowskiego w Grecji. W sercu jego misji, jako muzeum historycznego i etnograficznego, leży badanie i prezentacja życia i kultury żydowskiej, historii i tradycji, ponadczasowych i wieloaspektowych cech greckich społeczności żydowskich. Zbiory i archiwa JMG zawierają ponad dziesięć tysięcy artefaktów odnoszących się do życia domowego i religijnego, a także historii greckich Żydów. Stała siedziba Muzeum mieści bogate zbiory i usługi dla zwiedzających w przestrzeniach wystaw stałych z tematycznymi eksponatami modułowymi, galerię sztuki, przestrzeń wystaw okresowych, bibliotekę naukową, przestrzeń dla programów edukacyjnych, archiwum fotograficzne i laboratorium oraz laboratorium konserwatorskie.

JMG zainicjowało edukację o Holokauście w Grecji w 2001 r. i nadal działa na czele wszystkich istotnych inicjatyw i działań. W ścisłej współpracy z greckim Ministerstwem Edukacji i Sekretariatem ds. Religii, JMG zapoczątkowało efektywne programy edukacji o Holokauście, seminaria szkoleniowe dla nauczycieli oraz tworzenie nowych treści w podręcznikach szkolnych. Od 2004 roku JMG organizuje i prowadzi w Atenach i wielu innych greckich miastach seminaria dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich na temat "Nauczanie o Holokauście w Grecji". W oparciu o unikalne badania Muzeum i wiarygodne wyniki, JMG zostało uznane za Centrum Badawcze w 2014 roku, przez grecki Parlament.

ReadLab jest instytucją badawczą, której celem jest generowanie pozytywnego wpływu społecznego i zrównoważonego poprzez innowacje. Skupia multidyscyplinarny zespół wyspecjalizowanych badaczy z dziedziny zdrowia, inżynierii, technologii komunikacyjnych, edukacji oraz nauk społecznych i politycznych, posiadających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i wdrażaniu projektów krajowych, finansowanych przez UE oraz międzynarodowych.

Terraforming jest niezależną organizacją non-profit z Nowego Sadu w Serbii, założoną w 2008 roku, zaangażowaną w promowanie i ulepszanie nauczania i uczenia się o Holokauście oraz zwalczanie antysemityzmu, antycyganizmu i innych form ksenofobii. Terraforming prowadzi różne działania publiczne, których celem jest wzmocnienie pozycji multiplikatorów, takich jak nauczyciele, bibliotekarze, archiwiści, muzealnicy, działacze organizacji pozarządowych i inni interesariusze. Terraforming promuje edukację na temat Holokaustu, silniejszą kulturę pamięci, ochronę zagrożonych autentycznych miejsc Holokaustu i przyczynia się do zwalczania zniekształceń i manipulacji historią.

Żydowskie Muzeum Galicja istnieje, by upamiętnić ofiary Holokaustu i celebrować żydowską kulturę polskiej Galicji, prezentując historię Żydów z nowej perspektywy i stanowiąc innowacyjną i unikalną instytucję zlokalizowaną na Kazimierzu, dawnej żydowskiej dzielnicy Krakowa. Celem muzeum jest obalanie stereotypów i błędnych przekonań związanych z żydowską przeszłością w Polsce oraz edukacja Polaków i Żydów na temat ich własnej historii, przy jednoczesnym zachęcaniu do myślenia o przyszłości. Program kulturalno-edukacyjny muzeum jest jednym z najbardziej rozbudowanych w Polsce, oferując szereg usług zarówno dla zwiedzających indywidualnych, jak i grupowych. Zespół edukacyjny opracował specjalne metody komunikacyjne, które mają na celu zmianę perspektywy zwiedzających. Edukatorzy muzeum są w ciągłym procesie refleksji nad swoim podejściem pedagogicznym.

Materiały

2021-10-09-hannah-1-galicja.jpg

2021-10-09-hannah-2-galicja.jpg

2021-10-09-hannah-3-galicja-3.jpg

2021-10-09-hannah-4-galicja.jpg