Doroczna Konferecja ICCJ - wirtualnie
20-23 VI 2021 r.

Kiedy już to wszystko się skończy:
Czego chcemy, aby świat był inny?

ICCJ virtual confrence

Źródło: ICCJ

ZAPISZ DATĘ!
Tegoroczna konferencja ICCJ będzie się odbywać online
w dniach od 20 VI [niedziela] do 23 VI 2021 [środa]
pod hasłem "Kiedy już to wszystko się skończy: czego chcemy, aby świat był inny?"

ICCJ zaprasza krajowe organizacje członkowskie i osoby fizyczne do składania propozycji „warsztatów”, które chcą zaoferować i zorganizują we współpracy i koordynacji z ICCJ.

Pandemia Covid-19 ujawniła trwałe niesprawiedliwości systemowe i słabości w naszych społeczeństwach, gospodarkach, systemach politycznych i wspólnotach religijnych. To jest wyzwanie dla naszych tradycji religijnych, abyśmy sprawdzili się, inspirując skuteczne działania na rzecz dobra wspólnego, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

W trzech wymiarach chcemy sprawdzić siebie, z czym i w jaki sposób koronawirus oraz związane z nim kryzysy konfrontują nas:

  • Jako jednostki: Wszystkie pokolenia zostały zaatakowane w tej niezapowiedzianej teraźniejszości, nawet jeśli w odmienny sposób, to jednak prawdopodobnie z konsekwencjami na przyszłość. Jako zwierzęta społeczne, które wyzuto z życia w społeczeństwie, staramy się pozostać w kontakcie, mimo że fizyczna wzajemna obecność została poważnie ograniczona.
  • Jako tradycje religijne: Czy oparliśmy się na wierze, na Piśmie Świętym, na modlitwie? Czy ograniczenia dotyczące wspólnych zgromadzeń zmieniły nasz sposób oddawania czci Bogu? Czy nasze tradycje religijne dostosowały się do ogólnych zaleceń w trosce o dobro wspólne, czy też raczej sprzeciwiły się naruszaniu praktyk religijnych, a jeśli tak, to dlaczego? Czy coś zmieniło się na zawsze, jeśli cokolwiek się zmieniło?
  • W dialogu żydowsko-chrześcijańskim: Czy nasze doświadczenia wspólnego cierpienia obejmującego całą ludzkość kierują nas w stronę bardziej obronnych postaw w stosunku do naszych szacownych tradycji, czy też zwracają nas na zewnątrz w poszukiwaniu bardziej międzyreligijnego podejścia w globalnie zagrożonym, ale pluralistycznym świecie? Czy niedawne zbliżenie chrześcijan i Żydów, nawet jeśli jest jeszcze w powijakach, może uczyć się lub pozytywnie wpływać na obecną sytuację?

Webinaria online w niedzielę i środę oraz warsztaty w poniedziałek i wtorek będą dotyczyły różnych aspektów tych pytań oraz innych zagadnień, odnoszących się do stosunków żydowsko-chrześcijańskich.

INTERNATIONAL COUNCIL OF CHRISTIANS AND JEWS

VIRTUAL CONFERENCE 2021

June 20 – 23, 2021

When all this is over, how do we want the world to be different?
CONFERENCE THEME

The Covid-19 pandemic has revealed the enduring systemic injustices and vulnerabilities in our societies, economies, political systems, and religious communities. It challenges our religious traditions to examine themselves in order to inspire effective actions for the common good both locally and globally.

We would like to examine how the coronavirus and related crises confront us in three ways:

  • As individuals: All generations have been affected in the immediate present, even if differently, but probably with consequences for the future. As social animals deprived of living in society, we try to remain connected even though being physical present to one another has been severely restricted.
  • As religious traditions: Have we relied on faith? on Scripture? on worship? Have the restrictions on communal gathering changed our way of worshipping? Have our traditions complied out of concern for the common good or resisted infringements on religious practices, and why? What, if anything, has changed forever?
  • In Jewish-Christian dialogue: Do our experiences of a shared suffering involving all humanity turn us into more defensive postures about our respective traditions or outwards to seeking a more interreligious approach in a globally threatened but pluralistic world? Can the recent rapprochement between Christians and Jews, even if still in its infancy, learn from or positively contribute to the current situation?

Online webinars on Sunday and Wednesday and workshops on Monday and Tuesday will address different aspects of these questions and other topics concerning Jewish-Christian relations.

CALL FOR W ORKSHOP PROPOSALS

Due to the global pandemic, the International Council of Christians and Jews will hold its 2021 international conference virtually from June 20 – 23 theme: "When All This Is Over, How Do We Want the World to Be Different?" Although it is regrettable not to be able to gather in person, the online environment provides opportunities to involve more people than a physical meeting would, as well as multilingual options.

Larger, worldwide Zoom webinars will occur on Sunday, 20 June and Wednesday, 23 June. On Monday, 21 June and Tuesday, 22 June, we would like to schedule smaller workshops, using Zoom "Meetings," to be as interactive as possible and flexible in regard to time zone, time of day, and somewhat with language.

Therefore, the ICCJ invites national member organizations and individuals to submit proposals for a “workshop” that they would arrange and offer in collaboration and coordination with the ICCJ.

SOME SPECIFICS:
  • The ICCJ strongly urges national member organizations to offer programs on the Monday or Tuesday that relate to the conference theme (see below). Additionally, suggestions for other topics concerning Christian-Jewish relations or on the current state of Jewish-Christian-Muslim dialogue are also welcome. The ICCJ stands ready to assist in helping to organize, arrange speakers, and provide technical support for these workshops.
  • The ICCJ also encourages topical workshops suggested by individuals or small groups involved in the study and/or practice of Christian-Jewish relations. Again, the ICCJ is ready to assist.
  • We encourage either type of workshop proposal to take advantage of the online environment by collaborating with other national member organizations or individuals in other countries to arrange programs regionally by language groups.
  • In some cases, it might be possible to provide simultaneous translation using the different “channels” that Zoom software offers. While workshops should always aim for a high degree of interactivity, this becomes more challenging with multiple languages, which, of course, has its own benefits. The possibilities can be addressed in consultation with the ICCJ.

Workshops proposals may be submitted in English, French, German, or Spanish and should be sent by April 9, 2021 to Petra Grünewald-Stangl (gruenewald-stangl@iccj.org). Proposals should be less than 250 words and include a description, a contact person (English-speaking), possible presenter(s), and anticipated date and time. Workshops should be planned to run between 60 and 90 minutes and we strongly encourage interactivity in the context of a Zoom meeting, involving the participants as much as possible.

The ICCJ 2021 conference planning committee will review workshop proposals immediately upon receipt and will then work with the planners of accepted proposals on all the details.