Judaistyka stosowana

Judaistyka stosowana, SWPS Sopot, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń - plakat

Źródło: SWPS, Sopot, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla wszystkich, którzy interesują się tematyką żydowską oraz problematyką wielokulturowych tradycji i pluralistycznymi wątkami kulturowymi w historii Polski.

  • Studia podyplomowe | Czas trwania: 2 semestry
  • Zjazdy: średnio raz w miesiącu | Zajęcia: sob. - niedz.
  • Aplikuj

"Znajomość dziedzictwa duchowego i kulturalnego Żydów może być podstawą kształtowania postaw szacunku i otwartości wobec różnorodności kulturowej i etnicznej we współczesnym świecie."

dr Marek Suchar
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia przeznaczone są dla wszystkich, którzy interesują się tematyką żydowską oraz problematyką wielokulturowych tradycji i pluralistycznymi wątkami kulturowymi w historii Polski, a także dla tych, którzy uznają za ważne kształtowanie postaw szacunku i otwartości wobec różnorodności kulturowej we współczesnym świecie.

Cel

Głównym celem studiów jest przybliżenie studentom wiedzy na temat historii, kultury i religii żydowskiej oraz wiedzy o życiu Żydów w różnych epokach, także współcześnie, a więc również dostarczenie wiedzy o współczesnym Izraelu i obecnym życiu diaspory żydowskiej na świecie.

Szczególny nacisk położony będzie na zapoznanie uczestników studium z tymi obszarami kultury i historii, w których następowało spotkanie i wzajemne przenikanie się elementów żydowskich i polskich.

Program obejmuje zajęcia z zakresu historii, religioznawstwa, socjologii, filozofii, politologii, kultury i sztuki.

Oprócz dostarczenia wiedzy, studia „Judaistyka stosowana” mają na celu rozwijanie praktycznych umiejętności służących dalszemu przekazywaniu i popularyzacji tej wiedzy, a także promowaniu w społeczeństwie postaw otwartości i tolerancji.

Założenie to ma odzwierciedlać proponowana nazwa studiów zawierająca w sobie obok nazwy dyscypliny akademickiej („judaistyka”), będącej przedmiotem studiów, również określenie „stosowana” sygnalizujące, że będą one okazją do zdobycia różnych praktycznych umiejętności szczególnie przydatnych w takich dziedzinach jak edukacja, działalność społeczna czy turystyka.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się głównie w soboty i niedziele. Zjazdy będą realizowane średnio co 3 tygodnie. W ramach studiów przewidziane są także zajęcia terenowe.

Zasady przyjęcia na studia

Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Czas trwania

Dwa semestry, 184 godziny dydaktyczne.

Warunki zaliczenia

  • obecność (80%),
  • zaliczenie egzaminu końcowego,
  • obrona projektu dyplomowego mającego postać prezentacji przygotowanej w oparciu o pacę własną studentów dotyczącą praktycznych aspektów tematyki objętej programem studiów

Ocena na świadectwie jest wypadkową oceny uzyskanej z testu końcowego oraz oceny pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym wraz z punktami ECTS.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Filia Uniwersytetu SWPS w Sopocie, przy ul. Polnej 16/20 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię.