Stołeczny Instytut Biblijny

Naszą misją jest stworzenie dostępu do studiowania Biblii osobom zainteresowanym poznaniem fundamentów chrześcijaństwa. Wykładowcy - wybitni bibliści, chrześcijanie różnych wyznań.

Stołeczny Instytut Bublijny - logo

Źródło: Stołeczny Instytut Biblijny

O SIB

Stołeczny Instytut Biblijny (SIB) został utworzony w 2019 roku na podstawie porozumienia zawartego z Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie. SIB funkcjonuje w formule uniwersytetu otwartego. Naszą misją jest stworzenie dostępu do studiowania Biblii osobom zainteresowanym poznaniem fundamentów chrześcijaństwa. W tym celu organizujemy wykłady popularyzujące biblistykę oraz seminaria, sympozja, konferencje, wyjazdy studyjne. Treści prezentowane w ramach SIB nie stanowią oficjalnego nauczania żadnego z kościołów. Nasi wykładowcy - wybitni bibliści, chrześcijanie różnych wyznań - prowadzący zajęcia w ramach SIB, korzystają z konstytucyjnej wolności nauczania, prowadzenia badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników. Wspólnym fundamentem, który łączy wykładowców i słuchaczy jest szacunek do Biblii.

Problemy

O uchodźcach

Co mówi Biblia o uchodźcach? O przybyszach potrzebujących pomocy? O ludziach uciekających przed wojną lub głodem? Warto otworzyć Księgi Starego i Nowego Testamentu, by zobaczyć niezwykle jasne przesłanie.
Więcej

O polityce

W czasach politycznej niepewności i chaosu, gdy do głosu zaczynają dochodzić populiści, szczególnie ważne staje się sięgnięcie do słów, które nigdy nie przemijają.
Więcej

Marcin Luter i jego reforma

W Europie wciąż spada odsetek chrześcijan w stosunku do ogółu mieszkańców. Nie widać nikogo, kto miałby receptę na tę smutną tendencję. Co robić? Może warto sięgnąć do źródła, tak jak kiedyś, ponad 500 lat temu, uczynił to Marcin Luter?
Więcej

Tomasz z Akwinu i jego drogi

Co, poza Biblią, poza osobistym, wyrastającym z wiary doświadczeniem, może prowadzić do wniosku, że Bóg rzeczywiście istnieje? Zastanawiało się nad tym wiele osób. Ciekawych odpowiedzi udzielił żyjący w XIII w. Tomasz z Akwinu.
Więcej

Studia. Kto może zostać studentem SIB?

Każda dorosła osoba wierząca, która jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiary. Studenci z wyższym wykształceniem mogą też (ale nie muszą) uzyskać po trzech latach zaliczenie zajęć jako studiów podyplomowych. Studenci z wykształceniem średnim maturalnym mogą (ale nie muszą) zaliczyć zajęcia jako wstęp do dalszych studiów licencjackich w WSTS.

 • Kontakt dla kandydató: mailowy pod adresem sibsienna@gmail.com
 • WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW (także o zapisach do SIB) w zakładce Program.
 • Za treści zamieszczone na www.saulzwarszawy.com odpowiada wyłącznie
 • Stołeczny Instytut Biblijny w Warszawie.

ZAPISY NA ROK AKADEMICKI 2022/23

Wykłady w Stołecznym Instytucie Biblijnym (SIB) adresowane są do każdej osoby dorosłej zainteresowanej głębszym poznaniem tekstów biblijnych.

STUDIA W PEŁNI ZDALNE

Zajęcia odbywają się zdalnie raz w miesiącu, w sobotę. Słuchacze łączą się wówczas na ok. 50 minut na platformie internetowej, aby wysłuchać wykładu wprowadzającego, a następnie uzyskują dostęp do nagranych wykładów (w atrakcyjnej formie wywiadów - dialogu z wykładowcami), które mogą odsłuchać w dogodnym dla siebie czasie. Studenci uzyskują też dostęp do Biblioteki z wykładami nagranymi w poprzednich latach.

UNIWERSYTET OTWARTY

Zajęcia dla wszystkich słuchaczy (z wykształceniem średnim lub wyższym) prowadzone są w formule uniwersytetu otwartego (UO). Studiowaniu w tej formie nie towarzyszą żadne egzaminy.

STUDIA PODYPLOMOWE

Słuchacze z wyższym wykształceniem mają możliwość (warunki, w tym dotyczące sprawdzania wiedzy, są regulowane w zawieranym porozumieniu z SIB) zaliczenia zajęć, po trzech latach wykładów, jako Podyplomowych Studiów Biblijnych (PSB), z dyplomem uznawanym przez państwowe władze oświatowe.

STUDIA LICENCJACKIE

Studenci z wykształceniem średnim maturalnym mogą zaliczyć zajęcia jako wstęp do dalszych studiów licencjackich w WSTS.

WYKŁADOWCY

Wykładowcami są wybitni bibliści i uznani teologowie, chrześcijanie różnych wyznań i tradycji, reprezentujący renomowane polskie uczelnie. Przedstawiają oni słuchaczom poszczególne księgi Biblii.

STUDIA OTWARTE DLA KAŻDEGO

Każdy słuchacz może uczestniczyć w zajęciach SIB dowolnie długo, przez kolejne lata, także po zakończeniu formalnej edukacji, traktując studiowanie tekstów biblijnych jako wyraz swego szacunku do Biblii.

CZESNE

Studenci wnoszą miesięczną ofiarę w wysokości 90 zł (rozpoczynający naukę przez pierwszy rok) lub 70 zł (kontynuujący naukę w następnych latach), siedem dni przed każdymi zajęciami. Przewidujemy zniżki przy wnoszeniu ofiary za cały semestr lub rok akademicki. Jeśli finanse miałyby stać się jedyną przeszkodą w podjęciu studiów - prosimy o kontakt - znajdziemy rozwiązanie.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Kto może zostać studentem SIB? Każda dorosła osoba wierząca, z wykształceniem wyższym lub średnim, która jest zainteresowana głębszym poznaniem ksiąg biblijnych. Zgłoszenia do udziału w studiach prosimy nadsyłać mailowo na adres sibsienna@gmail.com podając: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz załączając jednozdaniową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez SIB. Na wszystkie pytania odpowiemy chętnie drogą mailową lub telefonicznie 790222061

Po przesłaniu zgłoszenia mailem, prosimy oczekiwać na e-mail ze szczegółowymi informacjami (proszę sprawdzać także folder spam swojej poczty). Podstawą do wzięcia udziału w zajęciach są: nadesłane zgłoszenie, wypełniony, podpisany i przesłany do SIB skan (zdj.) Porozumienia oraz dokonana wpłata ofiary - czesnego. ​

PROGRAM ZAJĘĆ W STOŁECZNYM INSTYTUCIE BIBLIJNYM W ROKU AKADEMICKIM 2022/23

29 października 2022 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

 • Prof. dr hab. Jakub Slawik
 • Wstęp do Starego Testamentu - wprowadzenie, charakter ksiąg, ich autorstwo, czas powstania, kanoniczność, natchnienie, przygotowanie do samodzielnej lektury;

26 listopada 2022 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

 • Prof. dr hab. Wojciech Gajewski
 • Pierwsze stulecie chrześcijaństwa - wykład monograficzny o pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, m.in. o ich dylematach, wyzwaniach, sporach, pierwszych herezjach, kształtowaniu się doktryny.

17 grudnia 2022 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

 • Prof. dr hab. Marcin Majewski
 • Księgi Królewskie 1 i 2 - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

21 stycznia 2023 (online Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube + konwersatorium)

 • Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska
 • Wstęp do Nowego Testamentu cz. I i cz. II - wprowadzenie, charakter ksiąg, ich autorstwo, gatunki i rodzaje literackie, czas powstania, kanoniczność, najważniejsze przesłania, przygotowanie do samodzielnej lektury;

4 lutego 2023 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

 • Prof. dr hab. Andrzej Kluczyński
 • Księga Jeremiasza - wykład cz.I i cz. II - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

25 marca 2023 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

 • Dr Piotr Zaremba
 • Listy do Tesaloniczan I i II - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

22 kwietnia 2023 (online Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube + konwersatorium)

 • Prof. dr hab. Marcin Majewski
 • Księgi Kronik 1 i 2 - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

20 maja 2023 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

 • Prof dr hab. Jerzy Sojka
  1. Eucharystia - wieczerza Pańska w narracjach biblijnych i praktyce kościołów.

Lektorat z podstaw języka hebrajskiego biblijnego (dostępny on-line gratis dla zapisanych studentów od początku listopada 2022)

 • zajęcia prowadzi Jonasz Oświeciński.

Lektorat z podstaw języka greckiego biblijnego (dostępny on-line gratis dla zapisanych studentów od stycznia 2023)

 • zajęcia prowadzi prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

Zajęcia w SIB odbywają się wyłącznie on-line we wskazane w programie soboty o 10.00 - ok. 50 minut na żywo. Następnie słuchaczom zostają udostępnione nagrane wykłady do osobistego odsłuchania w dowolnie zaplanowanym przez każdego ze studentów czasie.

Konwersatoria - dyskusje na temat wskazanych fragmentów Biblii są obowiązkowe dla osób, które chcą ukończyć studia podyplomowe lub zaliczyć etap studiów licencjackich na WSTS. Konwersatoria prowadzą pracownicy WSTS: Arkadiusz Kuczyński, Jonasz Oświeciński, dr Tomasz Józefowicz, dr Piotr Nowak, dr Ewa Wasilewska - Kamińska, Paweł Biedziak , Grzegorz Boboryk, Jakub Hoły, Bogna Kuczyńska.

Wykłady są objęte prawem autorskim. Przekazane słuchaczom materiały oraz nagrania z wykładów można wykorzystać wyłącznie do użytku prywatnego, bez możliwości ich publicznego odtwarzania oraz udostępniania w Internecie czy publikowania w każdej innej formie.

Wpłatę ofiary za udział w zajęciach należy przekazywać na dedykowany SIB, specjalny numer konta Zboru Stołecznego KZ w Banku PKO BP:

57 1020 4900 0000 8802 3236 7877 koniecznie umieszczając w tytule przelewu (w podanej kolejności): "Nazwisko słuchacza, imię słuchacza, SIB" (np. Kowalski Jan SIB).

SIB w wyjątkowych wypadkach dopuszcza możliwość jednorazowego udziału słuchacza w charakterze gościa. W tej sprawie za każdym razem należy się kontaktować z Dyrektorem SIB pod adresem sibsienna@gmail.com

WYKŁADOWCY STOŁECZNEGO INSTYTUTU BIBLIJNEGO

Dr Piotr Zaremba

Tłumacz Biblii. Autor cenionego powszechnie przekładu Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza. Doktor językoznawstwa hebrajskiego (UAM). Biblista, wykładowca akademicki, tłumacz z języków hebrajskiego i greckiego. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Politechniki Szczecińskiej. Projekty biblijne rozwija w ramach Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, którego zespół dokonał dwóch przekładów Pisma Świętego: literackiego i dosłownego.

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

Profesor zwyczajny, prorektor ChAT ds. studenckich i dydaktycznych, profesor nauk teologicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej Wydziału Pedagogicznego ChAT oraz pracownik Katedry Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego Wydziału Teologicznego ChAT. Był dziekanem obu tych wydziałów. W latach 2008–2016 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Radca prawny. Autor wielu publikacji, w tym także dotyczących relacji państwa i kościoła. Współtwórca wielu ustaw regulujących stosunki państwa z poszczególnymi kościołami protestanckimi.

Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

Teolog. Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1997 r., studiowała również w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Ewangelickim Fakultecie Teologicznym (Evangelisch–Theologische Fakultät) Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 1999 obroniła w ChAT pracę doktorską z zakresu biblistyki, a w 2008 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Od 1999 adiunkt, a od 2008 profesor nadzwyczajny w katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT. W 2011 roku została wybrana na członka Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. W kadencji 2015-2018 zastępca przewodniczącego KNT PAN. Od 2012 roku jest członkinią Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Specjalizuje się w analizie ksiąg narracyjnych Nowego Testamentu.

Prof. dr hab. Wojciech Gajewski

Kierownik Pracowni Religioznawstwa na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. (UG) W 1998 uzyskał na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia starożytna. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalności: historia starożytna, historia Kościoła. Na Wydziale Historycznym UG prowadzi wykłady i zajęcia z historii cywilizacji antycznych, historii chrześcijaństwa w starożytności, źródeł do wczesnego chrześcijaństwa i religii przedchrześcijańskiej Europy. Interesuje się również historią i duchowością ruchu pentekostalnego.

Paweł Biedziak

Dyrektor Stołecznego Instytutu Biblijnego w Warszawie. Teolog, filozof, dziennikarz, ekspert public relations. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego (studia magisterskie i doktoranckie) - UAM Poznań. Popularyzator teologii. Przewodnik pielgrzymek po Izraelu. Od 1992 roku związany z środowiskiem ewangelicznym w Polsce. W latach 2009 - 2012 redaktor naczelny miesięcznika „Chrześcijanin”, wcześniej - w latach 2007 - 2009 zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu". Wieloletni rzecznik i współtwórca służb prasowych w centralnych instytucjach państwowych. Obecnie Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a także doradca społeczny dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego.

Dr Tomasz Józefowicz

Doktor nauk teologicznych. Prorektor i wykładowca w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze oscylują w dogmatyce wokół natury Boga i jego atrybutów, a w etyce wokół zagadnień społecznych, w szczególności w kontekście wyzwań współczesności. Jest m.in. zwolennikiem przyznania usługującym kobietom prawa do ordynacji. Dał temu wyraz w kilku publikacjach na temat równego statusu kobiet i mężczyzn w służbie. Zajmował się także popularyzowaniem ustaleń dialogów ekumenicznych między reprezentantami kościołów pentekostalnych a kościołami innych tradycji chrześcijańskich.

Prof. dr hab. Marcin Majewski

Biblista, doktor hab. teologii, profesor na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2008 r. obronił pracę doktorską, a w 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych. Członek zwyczajny The Society of Biblical Literature (SBL), European Association of Biblical Studies (EABS), Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich oraz Rady Naukowej Komisji Nauk Filologicznych PAN we Wrocławiu. Współpracownik Zespołu Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego. Autor wielu książek i artykułów. Jego ostatnia książka Pięcioksiąg odczytany na nowo otrzymała nagrodę w konkursie na Teologiczną Książkę Roku organizowanym przez Polską Akademię Nauk.

Dr Marek Kamiński

Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce (od roku 2008), doktor nauk teologicznych, obecny przewodniczący Pentecostal European Fellowship, członek zarządu Pentecostal World Fellowship oraz członek Światowego Zarządu Assemblies of God Fellowship. Przedmiotem jego zainteresowań teologicznych są w szczególności sprawy związane z osobą i dziełem Ducha Świętego. W pracy duszpasterskiej koncentruje się na dążeniu do umocnienia charyzmatycznego charakteru kościoła, zakładaniu nowych zborów, zintensyfikowaniu służby lokalnych wspólnot.

Dr Piotr Nowak

Rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej. Dr teologii. Duchowny Kościoła Zielonoświątkowego. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1988), podyplomowych studiów z zakresu pedagogiki w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (1997) oraz Szkoły Poradnictwa Rodzinnego ChIB (1999). Przez wiele lat członek Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego .

Prof. dr hab. Marek Kita

Dr hab. teologii, dr filozofii, długoletni wykładowca i profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, pracownik tamtejszego Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu. Autor wielu artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych (publikuje m.in. w kwartalniku Więź), dwóch monografii naukowych oraz kilkunastu cykli internetowych komentarzy biblijnych. Wykładowca w łódzkim seminarium duchownym. Autor i współautor adresowanych do rodziców i dzieci książek o tematyce biblijnej. Wraz z żoną Magdaleną zaangażowany w ekumenicznej Wspólnocie Chemin Neuf.

Dr Leszek Jańczuk

Doktor teologii, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz studiów podyplomowych na Vrije Universiteit w Amsterdamie na kierunku Bible Translation. Znawca biblijnej greki. Tłumacz Biblii Ekumenicznej. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. W latach 2011-2012 współpracownik kanału Religia.tv. Wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej. Wikipedysta. Autor i redaktor wielu haseł dotyczących Biblii, rękopisów biblijnych oraz historii Kościoła Zielonoświątkowego.

Prof. dr hab. Andrzej Kluczyński

Doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT). Ukończył studia teologiczne na Wydziale Teologicznym ChAT (1992-1997). Uzupełniał wykształcenie na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (1998-1999). Odbył wyjazdy naukowe i kwerendy biblioteczne na Uniwersytetach w Bonn, Tybindze, Bar-Ilan w Tel-Avivie i Oksfordzie. Został zatrudniony w Katedrze Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego Wydziału Teologicznego ChAT. W 2002 uzyskał w ChAT stopień doktora teologii. W 2013 Rada Wydziału Teologicznego ChAT nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego.

Od 1 października 2013 r. profesor nadzwyczajnego ChAT.

Dr Michał Klinger

Teolog, od 1978 roku wykładowca Starego Testamentu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Autor wielu artykułów i książek z zakresu biblistyki m.in. monografii Tajemnica Kaina oraz Strażnik wrót. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Fakultecie Teologicznym w Tybindze, w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie oraz na uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Doktorat obronił w Polskiej Akademii Nauk. Jest jednym z inicjatorów dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. Od 1996 kierował wydziałem Europy Południowo-Wschodniej w Departamencie Europy MSZ. Pełnił misje, m.in. w Bośni, Albanii, w 1998 był specjalnym wysłannikiem ministra spraw zagranicznych w Kosowie. W latach 1999–2003 ambasador RP w Rumunii, od 2006 do 2012 ambasador RP w Grecji.

Prof. dr hab. Jerzy Sojka

Teolog. Absolwent Wydziału Teologicznego ChAT oraz Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn. Wykładowca Wydziału Teologicznego ChAT. W 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych, a w 2018 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych. 1 lipca 2019 został profesorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 2019 jest redaktorem naczelnym czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”. Współredaguje również Rocznik Teologiczny (czasopismo naukowe ChAT).

Prof. dr hab. Jakub Slawik

Biblista. Prodziekan Wydziału Teologicznego ChAT oraz dyrektor Szkoły Doktorskiej ChAT. W latach 1985 -1991 studiował teologię ewangelicką w ChAT oraz na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Bonn. W 1999 roku otrzymał stopień naukowy doktora, a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy o Księdze Hioba. Od 2012 jest profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem w Katedrze Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego na Wydziale Teologicznym ChAT. Od 2015 roku pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego ChAT - Rocznik Teologiczny.

Jonasz Oświeciński

Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (obecnie doktorant) oraz The David Yellin Academic Colllege of Education w Jerozolimie. Wykładowca języka hebrajskiego w WSTS oraz lektor języka hebrajskiego nowożytnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Arkadiusz Kuczyński

Pastor, teolog. Absolwent studiów teologicznych (WST i ChAT w Warszawie oraz Center for Ministry Training w USA), duchowny, były wieloletni członek Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Od 1994 drugi pastor Zboru Stołecznego Kościoła Zielonoświątkowego, a od 2001 – pierwszy pastor, realizujący wizję i kierunek działania „Siennej”, jednej z większych ewangelicznych społeczności w kraju. Duszpasterz, wykładowca WSTS, mówca konferencyjny.

Bogna Kuczyńska

Pedagog specjalny, psychoterapeutka. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Center for Ministry Training w USA, Studium Poradnictwa Chrześcijańskiego, Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Od wielu lat zaangażowana w działalność duszpasterską i terapeutyczną w Zborze Stołecznym KZ, dyrektor Chrześcijańskiej Poradni.

Wszystkie informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt, gdzie omówiona jest dokładnie polityka prywatności, w tym wykorzystywanie plików cookies.