Ludzie dialogu i ekumenizmu.

Seria: Źródła i monografie 521

Ludzie dialogu i ekumenizmu.

Źródło: Księgarnia religijna Gloria-24

Ludzie dialogu i ekumenizmu

Jak będzie wyglądał świat, w którym zapomina się o dialogu? Czy nie stanie się jedynie miejscem konfliktu, uznanego albo za naturalny, albo za konieczny – począwszy od zmagań o ekonomiczne zasoby, a kończąc na walce o wartości, i przez to usprawiedliwianego? Prezentowana monografia Ludzie dialogu i ekumenizmu pod redakcją Sławomira Jacka Żurka inspiruje do stawiania takich pytań. Jest ona bowiem zbiorem wypowiedzi objaśniających pojęcie dialogu, przekazujących jego doświadczenie i zgłębiających istotę w perspektywie teologicznej i kulturowej. Autorzy artykułów są ludźmi wiary i dialog rozumieją właśnie jako jej konsekwencję. Napisane przez nich teksty to erudycyjne przedstawienia intelektualnej refleksji nad naturą dialogu, a jednocześnie świadectwa zmagania się z nim i troski o niego. Są też potwierdzeniem przekonania, że dialog jest wpisany w substancję wiary w jej trzech odniesieniach: do Boga, do samego siebie i do drugiego człowieka. Taka egzystencjalno-teologiczna optyka stanowi niewątpliwą wartość książki i wyraźnie potwierdza adekwatność jej tytułu.

Prof. dr hab. Piotr Kopiec, KUL

Więcej tego samego autora:

  • Odpamiętywanie polsko-żydowskie.
    "Tytuł monografii Odpamiętywanie polsko-żydowskie można uznać za określenie całego procesu dokonującego się od ponad trzydziestu lat (od roku 1989) w badaniach historycznych, kulturoznawczych i literaturoznawczych obejmujących wkład polskich Żydów w rozwój kultury polskiej, ich uczestnictwo w życiu społecznym oraz relacje między nimi a pozostałymi Polakami. Na książkę składają się cztery działy. Pierwszy z nich, zatytułowany Między Arią a Golusem. O literaturze polskiej, żydowskiej i polsko-żydowskiej, zawiera materiał poświęcony tytułowemu obszarowi do roku 1939. Dział drugi - Cztery strony czasu. Wędrowki pisarskie Arnolda Słuckiego - w całości mówi o niezwykłym autorze przed- i powojennym, który wprawdzie doczekał się monografii, a odczytania jego utworów pojawiły się w wielu artykułach naukowych, jednak obecne w jego spuściźnie nasycenie wysoko zmetaforyzowanym językiem pełnym symboli i zagadek metafizycznych daje możliwość wciąż nowych interpretacji. W kolejnej części, zatytułowanej Dwie ziemie i dwa nieba. Literackie obrazy polsko-izraelskie, podmiotem są polscy pisarze w Izraelu, których ze względu na genezę przybycia do niego można podzielić na trzy grupy. Pierwsza obejmuje przedwojennych emigrantów znęconych do Palestyny ideologią syjonistyczną, druga - żydowskich żołnierzy z armii Andersa (i przemieszczających się z nią cywili), decydujących się na pozostanie na tej ziemi, aby włączyć się w budowę państwa żydowskiego. Trzecia grupa jest szczególna - to ocaleńcy z Zagłady. Monografię Odpamiętywanie polsko-żydowskie zamyka dział W tekstowym świecie Zagłady. O najnowszej literaturze polskiej. Ogląd sztandarowych dla tej tematyki utworów powstałych po roku 2000 poprzedza szkic przygotowujący, kierujący uwagę na wyniki badań poświęconych sposobom nowatorskiego opisu skutków Holokaustu za pomocą starożytnych toposów judajskich. Ze Wstępu"
  • Dialog chrześcijańsko-żydowski - dialog międzyreligijny czy ekumeniczny? Seria: Źródła i monografie 505
    Teksty tworzące monografię Dialog chrześcijańsko-żydowski – dialog międzyreligijny czy ekumeniczny? [‘Christian-Jewish Dialogue – Interreligious or Ecumenical Dialogue?’], powstałą pod redakcją Sławomira Jacka Żurka, to świadectwo rzeczywistego międzyreligijnego dyskursu, ich autorami są bowiem jego współtwórcy i wiodący uczestnicy. Ta książka to […] coś więcej niż ważna naukowo, głęboko erudycyjna publikacja, która […] będzie musiała – niejako obowiązkowo – być uwzględniana w dociekaniach przez znawców problematyki i przywoływana w akademickich debatach. Nie tylko mówi ona o dialogu, ale – co szczególnie cenne – w istocie sama nim jest, owocując nowymi treściami i odważnie otwierając kolejne perspektywy. Ponadto stawia przed czytelnikiem poważne wyzwanie, jako że trudno podczas jej lektury pozostać jedynie biernym i zdystansowanym obserwatorem – uważny czytelnik nabiera przeświadczenia, że on również jest wezwany do uczestnictwa w tym dialogu, aby się do niego, choć nie należy do łatwych – włączyć. Teksty w monografii zostały tak dobrane, że niejako mistagogicznie wprowadzają w dialog chrześcijańsko-żydowski jako w realną (a nie utopijną) relację międzyludzką.
    Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ