Obchody Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Łodzi

Archidiecezja Łódzka - logo

Żródło: Kuria Metropolitalna Łódzka

„Szalom/Pokój – Dar Boga” to hasło kolejnego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, który będziemy obchodzić 16 stycznia w specjalnie przygotowanym namiocie postawionym na miejscu synagogi przy ul. Zgierskiej 27.

O godz. 19.00 dwugłos zatytułowany: Judaizm i chrześcijaństwo o wojnie z rabinem Dawidem Szychowskim i kard. Grzegorzem Rysiem, o godz. 20.15 – liturgia Słowa, po której będzie poczęstunek.

Autor: ks. Paweł Kłys

Już po raz kolejny - w przeddzień ogólnopolskiego Dnia Judaizmu - Żydzi oraz katolicy z Archidiecezji Łódzkiej obchodzili łódzki Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, którego w tym roku hasłem są słowa SZALOM / Pokój – Dar Boga!

Podobnie jak w latach ubiegłych łódzkie obchody odbywały się w namiocie ustawionym na placu przy ul. Zgierskiej 27 w miejscu nieistniejącej już dziś synagogi bałuckiej. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie żydowskiego artysty Juriego Wiedeniahina, który zaprezentował utwory muzyczne.

We wprowadzeniu Metropolita Łódzki wyjaśnił znaczenie obchodów Dnia Judaizmu w Kościele Rzymskokatolickim - Dar i wezwanie Boże są nieodwołane to oznacza, że Izrael jest Ludem Wybranym, i nie przestał być Ludem Wybranym - jak niestety mówiono w Kościele przez XVII może XVIII wieków. To zdanie w dokumentach Kościoła padło na nowo w dokumencie Soboru Watykańskiego II, który nosi tytuł Nostra Aetate. To zdanie zawiera w sobie tę zasadniczą zmianę podejścia Kościoła do Żydów w trakcie Soboru i po Soborze Watykańskim II. – zauważył kardynał Ryś.

Wskazując na ten kościelny dokument kardynał wymienił cele dialogu chrześcijańsko - żydowskiego: pogłębienie wzajemnej wiedzy o sobie, pragnienie by wzajemna wiedza nie była tylko wiedzą specjalistów, wspólne zaangażowanie w trosce o pokój i o pojednanie, wspólny sprzeciw przeciwko wszystkim przejawom dyskryminacji w świecie, oraz wspólne zaangażowanie charytatywne. – dodał.

W dwugłosie zatytułowanym: Judaizm i chrześcijaństwo o wojnie udział wzięli: Dawid Szychowski – rabin łódzkiej Gminy Żydowskiej oraz kard. Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki.

Rabin Szychowski odnosząc się do tekstów starotestamentalnych zauważył, że - Tora mówi, że wszystkie ścieżki, są ścieżkami pokoju tzn. Tora wyznacza nam cel, abyśmy starali się cały czas być wyżej i wyjść po za wojnę, po za konflikty, byśmy mogli osiągnąć – dojść do stopnia, gdzie nie będzie już wojen. W procesie tym musimy się starać te wszystkie zwierzęce instynkty, które powodują w nas jakąś konfliktowość i starać się ją sublimować. Takim symbolem tej sublimacji jest przykazanie, które mówi, że w momencie, kiedy wychodzimy na wojnę obronną, tylko tę z dylematu, to kapłan przemawia do żołnierzy. Kapłan – kohen – pochodzi z rodu Aarona. Aaron – mówi się o nim, że był człowiekiem, który podążał za pokojem, a wiec życie kapłana było życiem z dala od śmierci, od przemocy. Obyśmy nie zaznali więcej wojen! – apelował łódzki rabin.

  • Punktem wyjścia w Katechizmie Kościoła Katolickiego w myśleniu o wojnie nie jest to, że wojny są i że są okrutne i giną ludzie, ale punktem wyjścia jest to, że każde życie jest święte przez fakt, że w powstaniu życia każdego z nas uczestniczył Bóg. – zauważył metropolita łódzki. - Bóg stwarza każdego z nas. Bóg jest zaangażowany bezpośrednio w każdego z nas na ziemi, dlatego życie ludzkie jest święte! Jeśli każde życie jest święte, to trzeba mieć bardzo poważne argumenty, żeby je komukolwiek odebrać. Dlatego, kiedy czytamy Katechizm Kościoła Katolickiego z 1983 roku to w tym katechizmie zrezygnowano z pojęcia tzw. wojny sprawiedliwej. Jako jedyną wojnę uzasadnioną Kościół podaje wojnę obronną. – podkreślił kardynał Grzegorz.

W drugiej części łódzkich obchodów Dnia Judaizmu miała miejsce liturgia Słowa Bożego, w czasie której po odczytaniu tekstów ze Starego i Nowego Testamentu miał miejsce komentarz żydowsko – chrześcijański.

  • Jeśli przeciwieństwem pokoju jest lęk - strach, to sposobem w jaki Pan Bóg obdarza nas pokojem – bo o tym mówiliśmy - bo taki jest tytuł tego dnia – SZALOM / Pokój – Dar Boga! W jaki sposób Bóg nas obdarza pokojem? A no w taki, że obdarza nas męstwem. W tym może – ktoś powiedzieć – jest paradoks, bo wszystkim męstwo kojarzy Się - mężnym trzeba być, by iść na wojnę – a Jezus mówi, że mężnym trzeba być, by wyjść i budować pokój. Potrzebujesz męstwa, by być człowiekiem pokoju o wiele bardziej, niż by być człowiekiem wojny. Na potwierdzeniem tej tezy jest tekst z Iz.9 i Iz.11, gdzie jest zapowiedziany Ten, który będzie Księciem Pokoju! – zaznaczył kard. Ryś.

Spotkanie zakończyło przekazanie sobie wzajemnie znaku pokoju i koszerna agapa przygotowana przez łódzką Gminę Żydowską.

Po raz pierwszy Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce świętowano w 1998 r. w Warszawie. Od tego czasu centralne obchody odbywają się w największych polskich miastach, a równocześnie w wielu innych miejscowościach. Ustanowiony przez Episkopat Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa i przypominać, że antysemityzm jest grzechem. Ma przybliżać nauczanie Kościoła po II Soborze Watykańskim na temat Żydów i ich religii.

W tym roku centralne obchody jubileuszowego 27. Dnia Judaizmu odbędą się 17 stycznia w Radomiu i Szydłowcu. Ważnym wymiarem Dnia Judaizmu w Polsce jest cały obszar pamięci: czy my o tych ludziach, którzy między nami żyli – w Szydłowcu Żydzi żyli od XVI wieku i tworzyli to miasto – chcemy o nich pamiętać czy nie. Jeśli o nich nie pamiętamy, to naszą niepamięcią, naszą obojętnością tak naprawdę potwierdzamy dzieło zagłady. – zaznaczył kard. Ryś. Dodał, że dobrze byłoby, aby Dzień Judaizmu znalazł odbicie w każdej katolickiej parafii w Polsce.