Modlitwa trzech religii abrahamowych o pokój między Izraelem a Palestyną

Modlitwa trzech religii abrahamowych o pokój między Izraelem a Palestyną

21 czerwca o godz. 17 rozpocznie się modlitwa przedstawicieli trzech religii abrahamowych o pokój między Izraelem a Palestyną. Transmisja na stronie FB stowarzyszenia Pacjent Europa.

Zapraszamy na krótkie spotkanie z modlitwą z przedstawicielami trzech religii abrahamicznych.

Modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie poprowadzą: Imam Ibrahim Mogra z UK, Rabin Charles Feinberg z USA oraz ojciec Jacek Siepsiak, jezuita.

Przestajemy wierzyć, że może być lepiej. Czasem wydaje nam się, że XXI wiek jest już rozstrzygnięty. Wojna Izraelskich Sił Zbrojnych z Hamasem, która na wielką skalę wciąga ludność cywilną w konflikt wydaje się udowadniać niemożliwość negocjacji między różnymi kulturami.

Zależy nam na tym by podkreślić, że bez udziału wspólnot religijnych pokój nie jest możliwy. A pokój na Bliskim Wschodzie jest ważny dla Polski. Wojna na Bliskim Wschodzie wpływa na wiarygodność Zachodu.

Niezdolność do poważnego potraktowania europejskich deklaracji o wartościach zagraża przyszłości idei praw człowieka. Temat konfliktu na Bliskim Wschodzie jest dla naszego kraju trudny ze względu na historyczną wagę stosunków polsko-żydowskich jaki i na zaangażowanie Polski w wojnę w Iraku.

Nasi goście brali udział w ramach międzyreligijnej delegacji do Ukrainy w modlitwie o sprawiedliwy pokój wraz z ukraińskimi przywódcami duchownymi.

Teraz będziemy modlić się o deeskalacje sytuacji między Izraelem a Palestyną. Transmisja na żywo na naszym profilu na FB.

//////

We are losing faith that things can get better. Sometimes it seems as though the 21st century is already decided. The war between the Israeli Defense Forces and Hamas, which heavily involves civilians, appears to prove the impossibility of negotiations between different cultures. We invite you to a brief prayer meeting with representatives of the three Abrahamic religions. Prayers for peace in the Middle East will be led by Imam Ibrahim Mogra from the UK, Rabbi Charles Feinberg from the USA, and Father Jacek Siepsiak, a Jesuit.

We want to emphasize that peace is not possible without the involvement of religious communities. Peace in the Middle East is important for Poland. The war in the Middle East affects the credibility of the West. The inability to take European declarations of values seriously threatens the future of human rights ideals.

The issue of the Middle Eastern conflict is difficult for our country due to the historical significance of Polish-Jewish relations as well as Poland's involvement in the Iraq war. Our guests participated in an interfaith delegation to Ukraine, where they prayed for a just peace with Ukrainian spiritual leaders.

Now, we will pray for the de-escalation of the situation between Israel and Palestine. Live broadcast on our FB profile.

//////

Poza wojnę cywilizacji. Przedstawiciele trzech relgii abrahamicznych o konieczności pokoju