Marek Nowak OP

 Członek Zarządu do roku 2021

Marek Nowak OP
Marek Nowak OP

Marek Nowak OP urodził się w 1964 r. w Warszawie. W latach1983-1986 studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Od 1986 r. jest członkiem Zakonu Kaznodziejów (Dominikanów). W 1992 r. na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obronił pracę magisterską pt. "Etyka Spinozy jako program wyzwolenia z afektów", a w 1998 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego - rozprawę doktorską pt. "Od pozytywizmu do mistyki. Ewolucja poglądów Jana Władysława Dawida". Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Filozofii Religii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też wykładowcą w warszawskiej filii krakowskiego Kolegium Filozoficzno-Teologicznego O.O. Dominikanów. Publikował w czasopismach „Dialogue & Universalism”,„Przegląd Filozoficzno-Literacki” i „Przegląd Filozoficzny”, a także w tomach zbiorowych. Bada dorobek francuskiego teozofa doby preromantyzmu Louisa-Claude'a de Saint-Martina.