Deklaracja Watykanu i krytyka Rabina Rzymu

Watykan za rozwojem kontaktów z żydami

Nowe sformułowanie wielkopiątkowej modlitwy za żydów dla użytkowników przedsoborowego Mszału z 1962 r. bynajmniej nie oznacza zmiany postawy Kościoła wobec wyznawców judaizmu. Wskazuje na to watykańskie biuro prasowe w komunikacie będącym odpowiedzią na obawy wyrażane w niektórych środowiskach żydowskich. Według nich nowy tekst nie byłby zgodny z oficjalnymi wypowiedziami Stolicy Apostolskiej o narodzie żydowskim i jego wierze, które wyznaczyły rozwój przyjaznych relacji żydowsko-katolickich w ostatnich 40 latach. W komunikacie przypomniano, że postawa Kościoła w tym względzie wychodzi od nauczania Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza od Deklaracji "Nostra aetate". Jest ona - jak powiedział Benedykt XVI 15 września 2005 r. na audiencji dla naczelnych rabinów Izraela - "kamieniem milowym na drodze do pojednania chrześcijan z narodem żydowskim".

Kontynuowania wyrażonej w "Nostra aetate" postawy dowodzi zresztą fakt, że pełną ważność, jako zwyczajna forma wielkopiątkowej modlitwy katolików za żydów, zachowuje jej tekst zawarty w posoborowym Mszale z 1970 r. Jak podkreśla się dalej w komunikacie biura prasowego, soborowy dokument przedstawia zasady mające do dziś podstawowe znaczenie dla braterskich relacji szacunku, dialogu, miłości, solidarności i współpracy między katolikami a żydami. "Nostra aetate" przypomina szczególną duchową więź Ludu Nowego Testamentu z potomkami Abrahama. Odrzuca wszelkie postawy pogardy czy dyskryminacji względem żydów, a także jakąkolwiek formę antysemityzmu. "Stolica Apostolska ma nadzieję, że uściślenia zawarte w niniejszym komunikacie przyczynią się do wyjaśnienia nieporozumień - zaznacza biuro prasowe. - Potwierdza ona zdecydowane pragnienie, aby postępy, do jakich doszło przez te lata we wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu między żydami a chrześcijanami, nadal wzrastały".

ak/ rv

2008-04-04 13:30 Watykan: modląc się za Żydów, Kościół nie obraża ich

Intencją Kościoła nie było obrażanie wyznawców religii mojżeszowej - stwierdza oświadczenie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, wydane 4 kwietnia. Dotyczy ono kontrowersji wokół nowego brzmienia wielkopiątkowej modlitwy za Żydów w przedsoborowym Mszale Łacińskim z 1962 r. Dokument wyjaśnia te sprawy i dodaje, że nie przewiduje się żadnych zmian w formule, zatwierdzonej niedawno przez Benedykt XVI.

Oto pełny tekst tego oświadczenia:

Po ogłoszeniu nowego tekstu «Oremus et pro Iudaeis» dla edycji Missale Romanum z 1962 roku niektóre środowiska świata żydowskiego wyraziły ubolewanie, uważając, że tekst ten nie jest zgodny z oficjalnymi deklaracjami i wypowiedziami Stolicy Apostolskiej, dotyczącymi narodu żydowskiego i jego wiary, które cechowały postęp w przyjaznych stosunkach między Żydami a Kościołem katolickim w ciągu tych czterdziestu lat.

Stolica Apostolska zapewnia, że nowe brzmienie «Oremus», które zmieniło niektóre sformułowania Mszału z 1962 roku, nie zamierzało w najmniejszym stopniu wyrazić zmiany stosunku do Żydów, jaki Kościół katolicki wypracował, poczynając od nauczania Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza w Deklaracji «Nostra aetate», która, zgodnie ze słowami papieża Benedykta XVI, wypowiedzianymi podczas audiencji dla Głównych Rabinów Izraela 15 września 2005 roku, stanowiła «kamień milowy na drodze pojednania chrześcijan z narodem żydowskim». Zachowanie postawy obecnej w Deklaracji «Nostra aetate» wyraża zresztą fakt, że «Oremus» za Żydów, zawarte w Mszale Rzymskim z 1970 roku, pozostaje w pełni w mocy i jest zwyczajną formą modlitwy katolików.

Dokument soborowy w kontekście innych oświadczeń - na temat Pisma Świętego («Dei Verbum» 14) i Kościoła («Lumen gentium» 16) - akcentuje podstawowe zasady, na których opierały się i opierają także dzisiaj braterskie relacje szacunku, dialogu, miłości, solidarności i współpracy między katolikami a Żydami. Właśnie zgłębiając tajemnicę Kościoła, «Nostra aetate» przypomina o zupełnie wyjątkowej więzi, jaka łączy duchowo Lud Nowego Testamentu ze szczepem Abrahama i odrzuca wszelką postawę pogardy i dyskryminacji w stosunku do Żydów, potępiając stanowczo jakikolwiek przejaw antysemityzmu.

Stolica Apostolska ma nadzieję, że wyjaśnienia zawarte w niniejszym komunikacie przyczynią się do wyjaśnienia nieporozumień i ponawia stanowcze pragnienie, aby nadal wzrastał postęp odnotowany w tych latach we wzajemnym zrozumieniu i szacunku między Żydami a chrześcijanami.

ml (KAI Rzym) / Watykan

2008-04-04 17:11 Rabin Rzymu krytykuje watykańską deklarację

Deklaracja watykańskiego Sekretariatu Stanu, odpowiadająca na zastrzeżenia środowisk żydowskich do nowej wersji wielkopiątkowej modlitwy za Żydów w mszale przedsoborowym "jest bardzo ładna, przypomina o szacunku i miłości we wzajemnych stosunkach, nie zmienia jednak istoty modlitwy o ich nawrócenie" - oświadczył główny rabin Rzymu Riccardo Di Segni. Jego zdaniem treść deklaracji, opublikowanej dziś przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej nie ma nic wspólnego z przedmiotem kontrowersji, a nawet "został on starannie pominięty i tym samym w żadnym razie nie rozwiązany".

"Kiedy się mówi, że wszystko pozostaje po dawnemu, przemilcza się fakt, że w sprawie nawrócenia nie udzielono żadnego wyjaśnienia. Wcześniej przynajmniej unikano tego tematu, potem przyszła modlitwa i przerwano milczenie" - zauważył duchowy przywódca rzymskiej gminy żydowskiej.

Dodał, że zignorowane zostały przez Watykan sugestie, by "pomniejszyć teologiczne znaczenie modlitwy", wysuwane przez stronę żydowską w czasie nieformalnych kontaktów. "W tej sytuacji przerwa na refleksję, jaką zaproponowaliśmy, jest nadal aktualna" - zakończył rabin Di Segni, cytowany przez agencję ANSA.

ml (KAI Rzym) / Rzym