Kontakty Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych ze Stolicą Apostolską przypomniał Papież

Bendedykt XVI

Trwające od ponad 30 lat regularne kontakty Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych ze Stolicą Apostolską przypomniał Papież, przyjmując w Watykanie jego delegację.

30 listopada 2008: Trwające od ponad 30 lat regularne kontakty Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych ze Stolicą Apostolską przypomniał Papież, przyjmując w Watykanie jego delegację. Przy tej okazji potwierdził zaangażowanie Kościoła w wypełnianie zasad historycznej soborowej Deklaracji "Nostra aetate".

Potępiła ona wszelkie formy antysemityzmu, stanowiąc kamień milowy w dziejach relacji katolicko-żydowskich. Benedykt XVI wskazał, że chrześcijanie są dziś coraz bardziej świadomi duchowego dziedzictwa wspólnego z narodem wybranym.

Również Żydzi są wezwani do odkrywania tego, co ich łączy ze wszystkimi wierzącymi w Boga Izraela, który objawił się w swej mocy i życiodajnym Słowie. Winniśmy dawać wspólne świadectwo Bożej miłości, miłosierdziu i prawdzie. Ma to żywotne znaczenie w naszych czasach, zagrożonych utratą duchowych i moralnych wartości, gwarantujących ludzką godność, solidarność, sprawiedliwość i pokój.

"W naszym udręczonym świecie, tak często naznaczonym ubóstwem, przemocą i wyzyskiem, w dialogu między religiami i kulturami trzeba dostrzegać coraz bardziej święte zobowiązanie. Dotyczy ono tych, którzy angażują się w budowanie świata godnego człowieka" - wskazał Benedykt XVI. Podkreślił potrzebę wzajemnej akceptacji i poszanowania, mówienia prawdy w miłości.

Istotna jest ona dla przezwyciężania różnic, zapobiegania nieporozumieniom i unikania zbytecznych konfrontacji. "Jak sami doświadczyliście w ciągu lat spotkań w Międzynarodowym Katolicko-Żydowskim Komitecie Łączności, dialog jest poważny i uczciwy tylko wówczas, gdy respektuje różnice i uznaje innych właśnie w ich odmienności. Szczery dialog wymaga zarówno otwartości, jak i silnego poczucia tożsamości z obu stron. W ten sposób każdy zostanie ubogacony darami drugiego" - powiedział Papież.

Benedykt XVI przypomniał swe niedawne spotkania z Żydami w Nowym Jorku, Paryżu i Watykanie. Zapewnił o modlitwie za kongres "Religia a społeczeństwo dzisiaj", który zostanie zorganizowany przez Żydowski Komitet Konsultacji Religijnych w listopadzie w Budapeszcie. Będzie tam też delegacja watykańska.

Program dziesięciodniowego kongresu zaprezentował rabin David Rosen. Zwracając się do Ojca Świętego, wyraził też solidarność społeczności żydowskiej z prześladowanymi chrześcijanami - zwłaszcza w Iraku, Indiach oraz południowej i południowo-wschodniej Azji. Wyraził podziękowanie chrześcijanom, którzy podczas drugiej wojny światowej ratowali Żydów. Ponadto ponowił prośbę o udostępnienie uczonym wszystkich materiałów Archiwum Watykańskiego dotyczących tego okresu.
ak/ rv