wstep

Wstęp

Fakt opublikowania tej książeczki wynika przede wszystkim stąd, że Kościół i jego członkowie odgrzebują swe bogactwa, których obraz i świadomość nieustannie ulegają przysypaniu przez czas, troski i napór świata. Dotyczy to zwłaszcza tej podstawowej prawdy, że historia zbawienia jest ciągła, że Bóg zawsze jest wierny swemu Przymierzu z człowiekiem, które coraz bardziej się rozszerza i pogłębia zmierzając ku swej pełni. Dlatego Sobór Watykański II z taką mocą zwrócił uwagę na paschalny wymiar Bożej obecności na ziemi. Bóg nieustannie przechodzi, by wyprowadzać swój lud z niewoli do wolności. I dlatego też kolejne dokumenty Kościoła, łącznie z nowym Katechizmem, a także pewne wydarzenia związane z pontyfikatem Jana Pawła II dowodzą tej odnawiającej się świadomości, którą wyraził On słowami: "Żydzi są naszymi starszymi braćmi w wierze".

Zdanie to ma podwójny wydźwięk: po pierwsze oznacza, że jesteśmy z ludem Izraela powiązani najgłębszą więzią, więzią zbawczą, że Kościół od niego pochodzi i w nim jest zakorzeniony, idąc podobną do niego drogą wiary; po drugie wynika stąd niezbędna potrzeba otwarcia się na dziedzictwo Żydów i ich religijne doświadczenie. Nie możemy zrozumieć samych siebie bez Jezusa Chrystusa - i bez Żydów. Nie chodzi więc we wzajemnych relacjach jedynie o sam dialog, o "moralny" stosunek do innego narodu, innej religii, o wyznanie naszych win - do czego ostatnio wezwał przecież Jan Paweł II w liście apostolskim Tertio Millennio Adveniente, ale o coś więcej, o czym Papież mówi od dawna - o wiarę biblijną, o zakorzenienie chrześcijan i Kościoła w historii ludu Izraela.

Ta świadomość jest w Polsce słaba, tym słabsza, że czas komunizmu nie sprzyjał otwieraniu się na niezbędną odnowę Kościoła i religijności. Dziś Kościół katolicki w Polsce staje się stopniowo bardziej świadomy tej potrzeby. Potrzeby tym pilniejszej, że wiara nie zakorzeniona, zbudowana nie na Chrystusie i konkretnych wydarzeniach w historii Przymierza, nie będzie miała związku z życiem osobistym. I jak dom zbudowany na piasku nie przetrwa naporu przeciwności.

Publikację tę kierujemy zwłaszcza do katechetów i uczniów ostatnich klas szkół średnich. Ale także do wszystkich zainteresowanych, również ludzi świeckich. Mamy nadzieję, że dotrze ona do środowisk dotąd nieświadomych tej problematyki.

Wydaje się, że układ książki pozwoli na lepsze wniknięcie w jej zasadnicze wątki. Prezentowane są one za pomocą tekstu polskiego autora, fragmentu z dokumentów Stolicy Apostolskiej i wypowiedzi Jana Pawła II oraz cytatów z Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów