Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18 stycznia 2022

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022 - z  plakatu

Żródło: Polska Rada Ekumeniczna

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

W przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan mamy Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Ks. Jerzy Stranz, Zasadzeni nad płynącą wodą
Dzięki staraniom Komitetu do Dialogu z Judaizmem, a decyzją Konferencji Episkopatu Polski od 1998 roku obchodzi się w Kościele katolickim w Polsce Dzień Judaizmu. Przypada on na 17 stycznia, a zatem w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, co „nie oznacza żadnej chęci prozelityzmu Kościoła w stosunku do Żydów ani też judaizacji chrześcijaństwa” , ale ma zainspirować wszystkie Kościoły chrześcijańskie, aby chciały odnajdywać źródła tożsamości i jedności we wspólnych „korzeniach”.
Podczas obchodów I Dnia Judaizmu w Warszawie ksiądz biskup Stanisław Gądecki we wspólnocie zebranych chrześcijan i Żydów wyjaśniał, że otwierany właśnie Dzień odkrywania wewnętrznej więzi duchowej łączącej chrześcijaństwo z judaizmem nie zmierza bynajmniej do zacierania różnic i do utraty własnej tożsamości, wręcz przeciwnie, ułatwia uświadomienie sobie specyficznych różnic i wspólnych wartości, do których należą: wiara w jedynego Boga, który wybrał swój Lud w nieodwołalnej miłości, zawierzenie Słowu Bożemu, które nas wzywa do przebaczenia i miłości […]
Nie chodzi zatem o utratę tożsamości, ale o odnalezienie tego najgłębszego wewnętrznego związku, który sprawia, że stosunek chrześcijaństwa do judaizmu „jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii”.

Czytaj więcej o Dniu Judaizmu:

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska.

Uczestnictwo Polskiej Rady Ekumenicznej w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan nie ogranicza się jedynie do współpracy przy opracowaniu polskiej wersji broszury. Oddziały regionalne PRE aktywnie biorą udział w organizacji Tygodnia Modlitw w całej Polsce.

Lektura uzupełniająca (22 stycznia 2022):

Ekumenizm jako gabinet osobliwości:
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan służy często budowaniu dobrego samopoczucia kościelnych liderów. A dokument w ważnej dla ludzi sprawie małżeństw mieszanych tonie w watykańskiej biurokracji – mówi prof. Jerzy Sojka, luteranin, wykładowca w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Sebastian Duda:Kończy się właśnie kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jak zwykle było dużo pięknych słów oraz zapewnień o wielkim znaczeniu wspólnych spotkań. Mam jednak nieodparte wrażenie, że są to rytualne zaklęcia, bo ekumenizm w Polsce znajduje się w impasie.

Historia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier.

Czytaj więcej:

Więcej informacji, materiały, przebieg

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych Tygodni Modlitw o Jedność Chrześcijan i ich przebiegu w Polsce: