Z projektów edukacyjnych w Polsce i na świecie

Korzenie chrześcijaństwa i podstawy judaizmu.

Dialog

 • Forum Dialogu - Misją Forum Dialogu jest odbudowywanie i tworzenie nowych więzi pomiędzy współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie.
 • "Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" (2017/2018)

  Głównym celem projektu "Oblicza Dialogu" jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym. Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Więcej

Pamięć a życie i tożsamość religijna

 • 5-16 VIII 2018. Memory and the Religious Life - Elijah's Summer School. Beit Yosef, (Dormition Abbey), Mt Zion, Jerusalem.

  Memory plays a key part in the religious life and in the creation of religious identity but the meaning of "memory" is different in each of the six religious traditions we will examine. By analysing the similarities and differences in the way that memory is understood and used, we will come to appreciate its significance as well as the challenges that come from conflicting memories. Painful memories can impede our relationships. Conflicting memories are often the source of ongoing disagreement between religious communities.We will look for ways of healing memory and finding common ground to move forward despite our differences, indeed, honouring each other's sacred memories.

Edukacja o Holokauście

 • Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
 • Yad Vashem's: International School for Holocaust Studies (ISHS). Education & E-Learning
 • Projekty edukacyjne Muzeum POLIN:
 • ŻIH - portal edukacyjny DELET (hebr. "DRZWI")
 • Rabbi Sacks on the Holocaust – A project for Yom HaShoah in partnership with the Holocaust Educational Trust (2020)
 • Holocaust Educational Trust - Education
 • Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie: projekty edukacyjne i oferta edukacyjna.
 • Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow.
  Muzeum KL Plaszow powstało, by objąć opieką teren po byłym obozie koncentracyjnym Plaszow. Zadaniem nowej jednostki jest praca badawcza i edukacyjna na rzecz pamięci o historii KL Plaszow i jego ofiarach. Pod opieką instytucji znajdzie się teren poobozowy wpisany do rejestru zabytków oraz historyczny budynek – Szary Dom. W ciągu najbliższych pięciu lat zostanie przeprowadzona inwestycja, w wyniku której Muzeum KL Plaszow uzyska niezbędne zaplecze do prowadzenia działalności statutowej.
  Interdyscyplinarny projekt edukacyjny „KL Plaszow. Historia, która łączy” był skierowany do uczniów krakowskich szkół średnich. Jego celem było zaznajomienie uczestników z wiedzą na temat historii Miejsca Pamięci KL Plaszow.
  Projekt zakładał zwiedzanie przez uczniów Miejsca Pamięci KL Plaszow oraz wystaw muzealnych dotyczących historii Krakowa w czasie II wojny światowej, a także udział w warsztatach z zakresu historii i sztuki. Dzięki tym działaniom uczniowie zdobędą wiedzę o miejscu pamięci, nauczą się interpretacji źródeł historycznych oraz twórczo odniosą się do kwestii historii i pamięci o KL Plaszow poprzez przygotowanie prac końcowych w grupach.
  Projekt rozpoczął się we wrześniu 2020 r. i był prowadzony przez Muzeum Krakowa. Ostatecznie został zrealizowany we współpracy z Muzeum KL Plaszow. W spotkaniach udział wzięło łącznie ponad 60 uczniów wraz z opiekunami z 5 krakowskich szkół średnich (VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie, XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, 28 LO w Krakowie, XLIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Technikum Komunikacyjne nr 25 w Krakowie).
  W ramach cyklu odbyło się 13 warsztatów, trzy wykłady, spotkania i spacer w formie tradycyjnej, ponad 16 godzin zajęć zdalnych. Był to czas intensywnej pracy uczestników i poszukiwań zmierzających do realizacji projektów, których przygotowanie było zakończeniem uczestnictwa w projekcie.
  W efekcie powstały prace pisane, artystyczne, nagrania audio i wideo, dla których punktem wyjścia była historia KL Plaszow. Podczas odbywającego się 13 kwietnia 2021 r. blisko czterogodzinnego spotkania online zaprezentowano osiem prac, które wspólnie omówiliśmy i podsumowaliśmy.
  Dziękujemy wszystkim – uczniom, opiekunom grup, prowadzącym wykłady i warsztaty za wspólną pracę, która mimo pandemii udało się wspólnie wykonać. Mamy prawdziwą nadzieję, że to nie koniec wspólnie realizowanych przedsięwzięć.
 • Świętokrzyski Sztetl Ośrodek Edukacyjno-muzealny
  W 2008 roku zapadła decyzja o odbudowie synagogi. Gmina Chmielnik, dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, odnowi zaniedbaną, zabytkową bożnicę i utworzy w niej nowoczesny, multimedialny Ośrodek Edukacyjno–Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”. Projekt opiera się na dwóch bryłach, z których jedna symbolizuje światło, czyli wspólne życie Polaków i Żydów przed wojną, a druga cień, czyli Holocaust. W czasie spaceru po muzeum zwiedzający będą "atakowani" przez kolejne nowoczesne środki wyrazu, dzięki którym będą odtwarzane obrazy i odgłosy przedwojennego...
 • YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku - The Edward Blank YIVO Vilna Collections Project is a 7-year international project to preserve, digitize, and virtually reunite YIVO’s prewar library and archival collections located in New York City and Vilnius, Lithuania, through a dedicated web portal. The project will also digitally reconstruct the historic, private Strashun Library of Vilna, one of the great prewar libraries of Europe. The Guide to the YIVO Archives.
 • United States Holocaust Memorial Museum: Learn about the Holocaust.; Confront Genocide.; Resources for Educators..
 • Jewish Museum Berlin Programs for School Groups
 • Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach: Projekty edukacyjne
 • Fundacja Mifgash po hebrajsku spotkanie "i od tego właśnie kilka lat temu wszystko się zaczęło."
 • 27-28 X 2018. Instytut Badań Literackich PAN. 3. edycja Podyplomowych Studiów Polsko-Żydowskich trwa. Dokumenty można składać do 13 X 2018.
 • Podyplomowe studia polsko-żydowskie
 • Pacific Lutheran University. Forum - Powell-Heller Conference for Holocaust Education.
 • Ośrodek Rozwuju Edukacji: Robert Szuchta i Piotr Trojański "Jak uczyć o Holokauście" - Poradnik metodyczny do nauczania o Holokauście w ramach przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole. / Ośrodek Rozwuju Edukacji/
 • Muzeum Historii Polski: "Jan Karski, próba odtworzenia biografii", "Postawy Polaków wobec Żydów podczas II Wojny Światowej" - propozycje rozwiązań dydaktycznych. (Muzeum Historii Polski)
 • Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego: "Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście" - materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego.
 • Centrum Inicjatyw UNESCO: "Obojętność boli" - program edukacyjny. Scenariusze edukacyjne o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata - Centrum Inicjatyw UNESCO we współpracy z partnerami z Polski.
 • Powstanie w Getcie Warszawskim. Film edukacyjny.

Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Projekt realizowany w latach 2020-2024.
  "Chronić pamięć i kształtować przyszłość" – to misja edukacyjna Muzeum POLIN, a zarazem misja projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe". Spaja je wiara, że poznanie historii Żydów polskich wzmacnia świadomość historyczną Polaków, Żydów i Europejczyków, ponieważ jest ona częścią historii Polski, Europy i żydowskiej diaspory.
  Nasze różnorodne programy edukacyjne docierają obecnie do młodzieży, edukatorów, specjalistów i szerokiej publiczności na całym świecie dzięki grantowi w wysokości 10 milionów euro udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.
  Grant ten jest przeznaczony na realizację projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" od marca 2020 roku do kwietnia 2024 roku, w partnerstwie z instytucjami norweskimi: Norweskim Centrum Studiów nad Holocaustem i Mniejszościami, Europejskim Centrum Wergelanda, Centrum Falstad oraz muzeami żydowskimi w Oslo i Trondheim, a także Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.
  Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne, zgodnie z przekonaniem, że poznanie bogatej i dramatycznej historii polskich Żydów nie tylko pogłębia wiedzę, lecz także uczy szacunku do osób odmiennych wyznań i kultur, przeciwdziała ksenofobii, przygotowuje młodych ludzi do życia we współczesnym zróżnicowanym społeczeństwie.
  Przez 50 miesięcy projektu, wraz z partnerami zrealizujemy blisko 5200 wydarzeń dla ponad miliona uczestników w Polsce i Norwegii.
 • Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie: projekty edukacyjne i oferta edukacyjna.
 • Forum Dialogu - Misją Forum Dialogu jest odbudowywanie i tworzenie nowych więzi pomiędzy współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie.

Wobec zła i dyskryminacji

 • Stowarzyszenie im. Jana Karskiego: Philip Zimbardo - Projekt bohaterskiej wyobraźni. "Okoliczności mogą zmusić każdego do bycia naocznym świadkiem zła, ale mogą jednocześnie obudzić w nas wewnętrznego bohatera. Zeno Franco i Philip Zimbardo pokazują, jak wszyscy jesteśmy zdolni do codziennego heroizmu." Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce - Kolejny cykl warsztatów antydyskryminacyjnych dla nauczycieli.

  Rzeczywistość szkolnych korytarzy to wyzwiska: "Ty dałnie!", "Ty pedale!", "Ty Żydzie!". Jak łatwo przejść od tych pełnych nienawiści słów do zamienienia czyjegoś życia w codzienny koszmar. Przemoc rówieśnicza jest zmorą naszych szkół. Najczęściej dokonywana w obecności świadków, którzy udają, że jej nie widzą albo przyłączają się do dręczycieli. Nic nowego. Podczas pogromu w Kielcach i tysięcy innych aktów przemocy było mnóstwo widzów. Groźny tłum, który dodaje siły sprawcom i odbiera nadzieję ofiarom.
  A gdyby tak pozwolić każdemu z uczniów odkryć w sobie bohatera, który może swoją postawą odmienić los krzywdzonych kolegów? W taki właśnie sposób pracują trenerzy i trenerki Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, stworzonego przez prof. Philipa Zimbardo, jednego z najwybitniejszych psychologów społecznych. Program ten z powodzeniem realizowany jest w Stanach Zjednoczonych, a od niedawna także w Polsce. Nasze Stowarzyszenie jest w tej chwili jedynym ośrodkiem w kraju realizującym moduł projektu pt. "Odwrócenie uprzedzeń i dyskryminacji.

 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) zostało założone w 2009 roku przez osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną. Towarzystwo skupia kilkadziesiąt osób, które specjalizują się w tej dziedzinie - są to m.in. trenerzy/ trenerki antydyskryminacyjni/ antydyskryminacyjne, twórcy/twórczynie projektów na rzecz równości i różnorodności, członkowie/członkinie organizacji wspierających grupy narażone na dyskryminację.
 • ŻIH: 1-3 XII 2017. Nowa odsłona seminarium Akademii Zimowej Żydowskiego Instytutu Historycznego "Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu". Jest to szkolenie przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, edukatorów oraz lokalnych aktywistów zaangażowanych w realizację projektów związanych z tematyką żydowską i zagadnieniami dotyczącymi wielokulturowości i tolerancji.Zapisy do 6 x 2017.