Zagadnienia dialogu

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

31/08/2021 r.

Kontrowersje wokół dialogu chrześcijańsko - żydowskiego w Polsce i na świecie:

"Terlikowski ogłosił, że katoliccy "dialogiści" z PRChŻ od dawna uprawiają monolog, w którym Rada staje się "reprezentantem interesów tylko jednej strony" - żydowskiej oczywiście. Dołączył do niego wkrótce ks. Waldemar Chrostowski [...] Głosy te wymagają odpowiedzi - w imię dialogu, ale nawet bardziej w imię elementarnej prawdy. Obaj autorzy bowiem przedstawiają i komentują nie prawdę, lecz jej karykaturę. Co ciekawe, obaj zresztą mają swoje zasługi dla dialogu - czy to ekumenicznego, czy międzyreligijnego - tyle że są to zasługi już minione." - Rabin z polskim krzyżem - Zbigniew Nosowski redaktor naczelny kwartalnika "Więź", wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów , (Rzeczpospolita PlusMinus)

13/03/2020 r.

Dialog a tożsamość religijna

Konieczne jest zatem popieranie dialogu z judaizmem, wiemy bowiem, że ma on zasadnicze znaczenie dla chrześcijańskiej samoświadomości i dla przezwyciężenia podziałów między Kościołami; trzeba doprowadzić do tego, by nadeszła nowa wiosna we wzajemnych relacjach. Oznacza to, że każda wspólnota kościelna — na ile okoliczności na to pozwalają — musi starać się prowadzić dialog i współpracę z wierzącymi religii żydowskiej - z Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej (2003)

13/03/2020 r.

Szoa

"Zagłada Żydów, która wydarzyła się na polskiej ziemi i w polskiej obecności, w świadomości historycznej przeważającej części Polaków nie należy jak dotąd ani do historii Polski, ani też nie stanowi części polskiego losu. Uważamy, że należy to zmieniać. Dlatego chcemy łączyć pracę badawczą z działalnością edukacyjną, mającą na celu rozpowszechnianie wiedzy oraz kształtowanie postaw" - Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

01/02/2023 r.

Religia i przemoc

"Mechanizm jest wciąż ten sam. Wystarczy, by był „inny-niż-ja”, aby go znienawidzić. Ważne, by w odpowiednim czasie przypisać temu innemu jakieś zło, np. fakt, że dziedziczy winę za zamordowanie Chrystusa." - ks. Andrzej Draguła

Ks. Manfred Deselaers

06/06/2019 r.

Dialog w cieniu Szoa

"Dialog chrześcijańsko-żydowski jest jednym z najbardziej widocznych skutków soborowej deklaracji Nostra aetate, ogłoszonej przez Kościół katolicki 28 października 1965 r. Teologiczne implikacje tego tekstu są widoczne w refleksji teologów katolickich głównie w USA i Europie Zachodniej. Wymienić można Johna Pawlikowskiego, Mary Boys, Petera C. Phana i Johanna Baptista Metza. Wszelako o wiele donioślejszą okolicznością zewnętrzną było dla teologii chrześcijańskiej (a więc nie tylko katolickiej) wydarzenie Zagłady, które nie tylko wstrząsnęło podstawami humanizmu europejskiego, ale również stało się impulsem do nowego przemyślenia samej teologii.

Auschwitz - rampa

01/02/2023 r.

Teologia po Szoa

"Gdzie był Bóg w tamtych dniach? Dlaczego milczał? Jak mógł pozwolić na tak wielkie zniszczenie, na ten tryumf zła? ... Skoro ten naród, przez sam fakt swojego istnienia stanowi świadectwo Boga, który przemówił do człowieka i wziął go pod swoją opiekę, to trzeba było, aby Bóg umarł, a cała władza spoczęła w rękach ludzi - w rękach tych, którzy uważali się za mocnych i chcieli zawładnąć światem. Wyniszczając Izrael, chcieli w rzeczywistości wyrwać korzenie wiary chrześcijańskiej"

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

01/02/2023 r.

Teologia dialogu i dialog teologiczny

Ojcowie Kościoła: Justyn Męczennik "Dialog z Żydem Tryfonem": "I muszę przyznać, że z wielką przyjemnością wziąłem udział w tej rozmowie; i sądzę, że pozostali uczestnicy również podzielają moje zdanie. Uzyskaliśmy w niej bowiem więcej, niż się spodziewaliśmy i więcej nawet, niż mogliśmy oczekiwać. A gdybyśmy mogli częściej tak rozprawiać, otrzymalibyśmy też ogromną pomoc w przeszukiwaniu samych Pism." (Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - Apologia)

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

01/02/2023 r.

Misja i dialog

Landessynode lehnt Mission unter Juden ab; "epd-Wochenspiegel" nr 15 z 2000 r. - odrzucenie działalności misyjnej wśród Żydów przez Synod Ewangelickiego Kościoła Krajowego Wirtembergii. W listopadzie 1999 r. odrzucenie działalności misyjnej wśród Żydów zadeklarował Ewangelicki Kościół Krajowy Westfalii, a także biskup Ewangelickiego Kościola Krajowego Bawarii. Por. "epd-Wochenspiegel" nr 45 i 47 z 1999 r.

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

01/02/2023 r.

Filozofia dialogu

"Konieczna jest wzajemna akceptacja samookreśleń. Dla nas oznacza to akceptację Izraela jako tego, który przygotował drogę chrześcijaństwu, jak i poważne potraktowanie owego "nie", jakie Izrael wypowiada pod adresem chrześcijaństwa. Owego "nie" winniśmy wysłuchać w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być wysłuchani" ( Zygmunt Paszta - "Minimum warunków dialogu" w "Misja i dialog w stosunkach pomiędzy chrześcijanami i Żydami" )

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

01/02/2023 r.

Dialog a liturgia

W nawiązaniu do Motu Proprio Summorum Pontificium w sprawie możliwości używania ostatniego przedsoborowego wydania Mszału Rzymskiego (z 1962 r.) Ojciec Święty Benedykt XVI zaaprobował nową wersję wezwania modlitwy wiernych w liturgii Wielkiego Piątku według tegoż Mszału. To nowe wezwanie winno być używane począwszy od najbliższego Wielkiego Piątku przez tych, którzy będą - zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wspomnianym dokumencie - celebrować tę liturgię według Mszału z 1962 r.